Odsetki od lokat bankowych – opodatkowanie na gruncie PIT

W związku z powyższym coraz częściej mamy do czynienia z kwestią dotyczącą właściwego rozliczenia przez podatników przychodu uzyskanego z lokat bankowych, tj. zaliczenia odsetek z lokat bankowych do właściwego źródła przychodów, a mianowicie problem w tym zakresie ogniskuje się wokół kwalifikacji odsetek od lokat bądź jako przychodu z działalności gospodarczej, bądź jako przychodu z kapitałów pieniężnych.
Jeżeli bowiem uznać, że przychód przedsiębiorcy z odsetek od lokat bankowych stanowi dla niego przychód z działalności gospodarczej określony w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT1, to odsetki podlegałyby wówczas łączeniu z innymi przychodami z działalności gospodarczej oraz pomniejszeniu o koszty uzyskania przychodów.
Jeżeli natomiast, uznać, że odsetki od lokat stanowią dla przedsiębiorcy przychód z kapitałów pieniężnych, będą one opodatkowane zryczałtowanym 19 % podatkiem, a przedsiębiorca nie będzie miał możliwości pomniejszenia takiego przychodu o koszty jego uzyskania.
W aspekcie powyższego, należy zauważyć, iż ustawodawca wprost wskazał w art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy o PIT, że odsetki od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą są dla przedsiębiorców przychodem z działalności gospodarczej. W art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT wskazano natomiast, że za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą.
Analizując powyższe przepisy, można dojść do wniosku, iż odsetki od lokat bankowych są dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą przychodami z kapitałów pieniężnych, ale tylko o ile nie dotyczą środków związanych z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą. Konsekwentnie, jeżeli na lokatach bankowych składane są środki pochodzące z prowadzonej przez przedsiębiorcę pozarolniczej działalności gospodarczej to uzyskanie odsetek od lokat bankowych stanowi dla przedsiębiorcy przychód z działalności gospodarczej.
Argumentem przemawiającym na korzyść powyższego poglądu jest fakt, iż środki przekazane przez przedsiębiorcę na lokatę terminową są integralną częścią majątku przedsiębiorcy, a istotną cechą prowadzenia działalności gospodarczej jest inwestowanie nadwyżek wolnych środków pieniężnych, a w konsekwencji ich pomnażanie. Posiadane przez przedsiębiorców nadwyżki wolnych środków pieniężnych powinny być lokowane w sposób zapewniający możliwie jak największą korzyść majątkową przedsiębiorcy, a taką korzyść zapewniają właśnie m.in. lokaty terminowe.
Pochodzenie środków pieniężnych i ich późniejsze przeznaczenie pozwala uznać, iż lokowane na lokatach środki pieniężne powstają w związku z prowadzoną przez przedsiębiorców działalnością gospodarczą, czego konsekwencją powinno być zakwalifikowanie przychodów z odsetek od tych środków pieniężnych do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
Na korzyść opinii dotyczącej zakwalifikowania przychodów z odsetek z lokat bankowych do źródła przychodów z działalności gospodarczej, przemawiają również nieuzasadnione i nadmierne trudności natury księgowej i technicznej w sytuacji, gdy należałoby prowadzić oddzielną księgowość dla dwóch źródeł przychodów. Dodatkowo wskazać należy, w iż sytuacji, gdy odsetki są przelewane na rachunek bieżący, nie stanowią one już przychodu z kapitałów pieniężnych, a zmieniają swoją klasyfikację na przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.
Powyższa sytuacja podyktowana jest faktem, iż odsetki od lokat bankowych mogą być traktowane, jako zapłata za wykonaną usługę w postaci oddania przez przedsiębiorcę na rzecz banku kapitał do dyspozycji, a trafiając na rachunek bieżący pozostają z pewnością w związku z prowadzoną przed przedsiębiorcę działalnością gospodarczą.
Należy zauważyć, iż takie zróżnicowanie rachunków bieżących i rachunków lokat terminowych nie wydaje się uprawnione, ani nie znajduje oparcia w przepisach ustawy o PIT.
Ostatnim argumentem przemawiającym za słusznością tezy wskazującej, jako prawidłowe zaliczenie przez przedsiębiorcę przychodu z odsetek od lokat bankowych do dochodu uzyskiwanego z pozarolniczej działalności gospodarczej jest wyraźnie rozróżnienie przez banki rachunków bankowych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i przedsiębiorców.
Banki od odsetek na rachunkach osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej pobierają, jako płatnicy, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 41 ust 4 ustawy PIT, zryczałtowany podatek od odsetek w wysokości 19 %, natomiast od odsetek na rachunkach i lokatach przedsiębiorców nie pobierają zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek.
W wydawanych interpretacjach prawa podatkowego, organy podatkowe uznają stanowisko podatników w zakresie kwalifikacji przychodów z otrzymanych odsetek od lokat bankowych, jako przychodów z działalności gospodarczej za nieprawidłowe2. Powyższe potwierdza orzecznictwo3, które podkreśla, iż odsetki od środków zgromadzonych przez przedsiębiorcę na pozostałych rachunkach, w tym lokatach bankowych stanowią zawsze przychód z kapitałów pieniężnych.
\"\"
1) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. 2012, 361, dalej zwana: ustawą o PIT).
2) Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 15 marca 2013 r., sygn. akt: IBPBI/1/415-1572/12/AP, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 15 lutego 2013 r., sygn. akt: IPTPB1/415-658/12-4/DS
3) Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 30 września 2010 r., sygn. akt: I SA/Ke 437/10, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 29 grudnia 2010 r., sygn. akt I SA/Ke 617/10, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2011r., sygn. akt III SA/Wa 3095/10, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 maja 2011 r., sygn. akt III SA/Wa 1677/10, wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 1 sierpnia 2012 r., sygn. akt: II FSK 1026/11;

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *