Wystawianie faktur VAT przez pełnomocnika

Jednym z najważniejszych obowiązków podatnika rozliczającego podatek od towarów i usług jest dokumentowanie czynności będących przedmiotem opodatkowania. Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani do wystawiania faktury stwierdzającej w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku , kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Należy stwierdzić, iż fakturę wystawiają podatnicy dokumentując dokonaną czynność opodatkowaną.

Szczegółowe zasady wystawiania faktur zostały określone ponadto w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. m.in. w sprawie wystawiania faktur. Jednakże zarówno z przepisów ustawy o VAT, jak i przepisów rozporządzenia wynika, iż fakturę wystawia podatnik dokonujący czynności opodatkowanych. Za takim poglądem przemawia treść art. 106 ust. 1 ustawy o VAT, która mówi, iż podatnicy o których mowa  w art. 15, są zobowiązani wystawić fakturę stwierdzającą dokonaną sprzedaż.

W zasadzie z żadnego przepisu nie wynika, że fakturę może wystawić inny podmiot niż podatnik (oprócz wyjątku, kiedy fakturę może wystawić nabywca na podstawie zawartej umowy), ale również nie ma wprost wyrażonego zakazu dokonania takiej czynności.

W praktyce dopuszcza się możliwość, aby podatnik upoważnił inny podmiot do wystawiania określonych faktur VAT. Takie faktury są jednak wystawiane na rzecz i w imieniu podatnika, i tylko w zakresie upoważnienia udzielonego przez podatnika. Żaden przepis ustawy o VAT nie przewiduje możliwości udzielenia pełnomocnictwa do wystawienia faktury we własnym imieniu. Oznacza to, że podmiot upoważniony nie może umieszczać na fakturze swoich danych w miejscu, gdzie powinny znaleźć się dane sprzedawcy, np. właściciela wynajmującego lokal, gdyż jest on jedynie wystawcą faktury. Faktura wystawiona przez pełnomocnika z umieszczeniem jego danych w miejscu danych sprzedawcy jest nieprawidłowa i powoduje, że:

1. u podatnika może powstać zaległość podatkowa, która może oznaczać    ryzyko ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego (sankcji),

2. u pełnomocnika powstaje obowiązek zapłacenia VAT od tzw. pustej faktury (art. 108 ust. 1 ustawy o VAT),

3. odbiorca tej faktury (nabywca) może mieć problem z odliczeniem podatku naliczonego w tej fakturze, co także może oznaczać ryzyko ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego.

Reasumując należy stwierdzić, iż co do zasady, faktury powinny być wystawiane przez podatnika. Jednakże, zdaniem redakcji portalu Taxfin możliwe jest wystawienie faktury przez pełnomocnika, który na fakturze zostanie określony jako wystawca, podczas gdy sprzedawcą pozostanie w dalszym ciągu podatnik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *