Możliwości otrzymania dofinansowania na stworzenie centrum badawczo – rozwojowego

To działanie jest dedykowane wsparciu finansowemu dla projektów obejmujących zakup środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia netto nie mniejszy niż 10 nowych miejsc pracy dla personelu zaangażowanego w działalność B+R.
Tak więc może stanowić zachętę do stworzenia bądź rozbudowę w strukturze przedsiębiorstwa działalności centrów badawczo-rozwojowych (takich jak np. centrum usług inżynierskich, centrum jakości), których głównym zadaniem jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej. Co istotne Ministerstwo Gospodarki nie wskazuje obszarów badawczych jakie powinny być przedmiotem badań centrum B+R, co w praktyce oznacza możliwość uzyskania wsparcia niezależnie od rodzaju planowanych do prowadzenia badań.
Możliwe do uzyskania dofinansowanie ze środków unijnych stanowi, w zależności od lokalizacji inwestycji oraz wielkości przedsiębiorstwa, od 30 do 70% wartości planowanych do poniesienia wydatków kwalifikowanych. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie wydatków poniesionych na nakłady inwestycyjne lub dwuletnich kosztów utworzenia nowych miejsc pracy dla personelu badawczego. Inwestycja nie może jednak zostać rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, co zgodnie z nieoficjalnymi informacjami będzie możliwe już w III kwartale.
Przedsiębiorcy powinni jednak szybko podejmować decyzję o ubieganiu się o wsparcie. Zgodnie bowiem z deklaracjami Ministerstwa, w związku z dotychczasowym wykorzystaniem alokacji, prawdopodobnie będzie to ostatni konkurs w perspektywie następnych trzech lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *