Sprzedaż premiowa a podatek dochodowy od osób fizycznych

Otrzymana w ramach sprzedaży premiowej nagroda może być uzależniona od ilości zakupionego towaru, jego wartości bądź rodzaju. Natomiast premią za zakup mogą być: nagrody rzeczowe (zarówno dodatkowa ilość kupowanego produktu, jak i inna nagroda rzeczowa), usługi, a nawet nagrody pieniężne.
Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wygrane w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagrody związane ze sprzedażą premiową podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10%. Należy więc rozważyć czy nagroda przyznana w ramach sprzedaży premiowej nie rodzi obowiązku podatkowego po stronie jej beneficjenta.
W przypadku gdy odbiorcą nagrody jest klient – ostateczny nabywca produktów, który wykorzystuje je na własny użytek, wartość nagrody podlega zwolnieniu przewidzianemu w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten stanowi bowiem, że wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych przez środki masowego przekazu oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową są wolne od podatku dochodowego – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł (z zastrzeżeniem, że nagrody związane ze sprzedażą premiową nie mogą być otrzymywane w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą).
W praktyce, aby skorzystać ze wspomnianego powyżej zwolnienia, wymagane jest spełnienie następujących warunków:

  • nagroda musi być bezpośrednio związana ze sprzedażą premiową,
  • jednorazowa wartość nagrody nie może przekroczyć kwoty 760 zł,
  • zwolnienie nie obejmuje nagród otrzymywanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Spełnienie wyżej wymienionych warunków pozwala na zastosowanie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych i nie rodzi żadnych obowiązków informacyjnych. Takie stanowisko potwierdzają władze skarbowe w wielu wydanych interpretacjach, m.in.: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 6 września 2010 r. sygn. ILPB1/415-666/10-4/AO, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 14 lipca 2010 r. sygn. IPPB2/415-292/10-4/MR, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 21 lipca 2009 r. sygn. IBPBII/1/415-384/09/MK, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 19 lutego 2009 r. sygn. ITPB2/415-1093/08/TJ.

Jednak sprzedaż premiowa bywa różnie modyfikowana przez stosujące je przedsiębiorstwa w celu jak najlepszego dostosowania do potrzeb i sytuacji firmy. Jednym z popularnych sposobów jest oferowanie nagród/premii nie ostatecznym odbiorcom lecz pracownikom pośredników handlowych, hurtowni lub sklepów, w zamian za dobre wyniki w sprzedaży. Przedsiębiorcy stosujący takie narzędzia marketingowe postrzegają je jako sprzedaż premiową, podlegającą zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Swoje stanowisko najczęściej argumentują brakiem definicji pojęcia „sprzedaż premiowa” w przepisach podatkowych. Odwołując się do znaczenia tego pojęcia w praktyce, stwierdzają, że mianem „sprzedaży premiowej” określane są czynności mające na celu zachęcanie nabywców do dokonywania zakupów o określonej wartości, bądź systematycznego korzystania z oferty producenta.
Organy podatkowe nie zgadzają się jednak z tym stanowiskiem twierdząc, że taka forma promocji nie może zostać określona jako sprzedaż premiowa oraz korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68. Zgodnie z opinią władz podatkowych, pod pojęciem „sprzedaż premiowa” należy rozumieć umowę sprzedaży zawartą pomiędzy sprzedawcą i kupującym, połączoną z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu. Wobec powyższego, zwolnienie dotyczy wyłącznie osób fizycznych otrzymujących nagrody w związku z zawarciem umowy sprzedaży w swoim imieniu i na swoją rzecz.
Nagroda wręczana sprzedawcy w zamian za dobre wyniki w sprzedaży nie może być klasyfikowana jako sprzedaż premiowa ponieważ między wręczającym i odbiorcą nie dochodzi do sprzedaży. W związku z powyższym, nagroda przekazana osobie nie dokonującej zakupu towarów będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz obowiązkowi informacyjnemu (złożenie druku PIT-8C do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego). Stanowisko organów podatkowych w tym zakresie jest jednolite, prezentuje je np.: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2 grudnia 2009 r. sygn. IPPB4/415-573/09-4/JS oraz interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 29 maja 2009 r. sygn. ITPB2/415-226/09/PS.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *