Posiłki profilaktyczne kosztem

Zgodnie z art. 232 Kodeksu pracy pracodawca jest zobligowany do nieodpłatnego zapewnienia pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych odpowiednich posiłków i napojów, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Jednocześnie regulacje kodeksu pracy zawierają odesłanie do przepisów wykonawczych – rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów określające rodzaje tych posiłków i napojów oraz wymagania, jakie powinny spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania.

Na mocy wspomnianych przepisów szczególnych posiłki profilaktyczne przysługują pracownikom wykonującym następujące prace:

–    związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 2000 kcal (8375 kJ) u mężczyzn i powyżej 1100 kcal (4605 kJ) u kobiet,

–    związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura poniżej 10oC lub wskaźnik obciążenia termicznego (WBGT) wynosi powyżej 25oC,
–    związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca,
–    pod ziemią,
–    przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych.

Właściwa kwalifikacja świadczonej przez pracowników pracy do jednej z powyższych kategorii uzależnione jest od wartości wydatku energetycznego zużytego podczas każdej zmiany roboczej. Wartość wydatku energetycznego w ciągu zmiany roboczej decyduje o obowiązku zapewnienia pracownikom posiłków regeneracyjnych przez pracodawcę. Jeśli praca związana jest z wysiłkiem energetycznym przekraczającym określone wartości, pracodawca zobowiązany jest zapewnić posiłki nieodpłatnie. W przypadku, gdy wydatek energetyczny nie przekracza szacunkowych norm, posiłki profilaktyczne nie przysługują.

Natomiast oceny wydatku energetycznego u pracowników można dokonać metodą pomiaru wskaźników fizjologicznych albo według uśrednionych wartości tabelarycznych w oparciu o fachową literaturę. Ustaleń takich może dokonać działająca u pracodawcy służba bezpieczeństwa i higieny pracy. Trzeba jednak zaznaczyć, iż w sprawie dokonania pomiarów wydatku energetycznego na poszczególnych stanowiskach pracy pracodawca może zgłosić się do wojewódzkich inspektorów sanitarnych (stacji sanitarno-epidemiologicznych) lub zewnętrznych rzeczoznawców.

Należy podkreślić, iż pracodawca w świetle przepisów podatku dochodowego od osób prawnych jest uprawniony do zaliczenia wartości nabywanych posiłków profilaktycznych do kosztów uzyskania przychodu. Wydatki te stanowią bowiem obowiązkowe świadczenia pracownicze uregulowane w przepisach prawa pracy. W takim przypadku są wydatkami ponoszonymi w celu uzyskania przychodu. Natomiast zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane nieodpłatnie pracownikom posiłki profilaktyczne są zwolnione z opodatkowania tymże podatkiem.

Trzeba jednak pamiętać, iż przypadku zapewnienia posiłków bez obowiązku wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, ich wartość będzie powiększała przychód pracowników podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, natomiast pracodawca nie będzie mógł zaliczyć takich wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *