Przekształcenie spółki jawnej w spółkę akcyjną

Spółka przekształcana zostaje następcą prawnym spółki docelowej. Należy jednak pamiętać, że przekształcenie będzie związane ze zmianami relacji między wspólnikami, a spółką.

W celu przekształcenia spółki należy wykonać kolejno następujące czynności:

– sporządzić plan przekształcenia spółki wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta,
– powziąć uchwałę o przekształceniu spółki,
– powołać członków organów spółki przekształconej albo określić wspólników prowadzących sprawy spółki i reprezentujących ją,
– podpisać umowę lub statut spółki przekształconej,
– dokonać wpisu spółki przekształconej w rejestrze przedsiębiorców i wykreślić spółkę przekształcaną.

W przypadku przekształcenia spółki jawnej w spółkę akcyjną należy:

– sporządzić plan przekształcenia spółki wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta,
– powziąć uchwałę o przekształceniu spółki,
– powołać członków organów spółki akcyjnej,
– podpisać umowę spółki akcyjnej,
– przygotować i złożyć w sądzie rejestrowym dokumenty związane
z przekształceniem, a następnie dokonać wpisu przekształcenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Plan przekształcenia spółki jawnej w formie pisemnej pod rygorem nieważności przygotowują wszyscy wspólnicy prowadzący sprawy spółki jawnej. Powinien on zawierać:

– ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia,
– określenie wartości udziałów lub akcji wspólników zgodnie ze sprawozdaniem finansowym.

Przygotowanie planu przekształcenia, a w związku z tym i opinia biegłego rewidenta nie są konieczne w przypadku gdy sprawy spółki prowadzili wszyscy wspólnicy. W tej sytuacji nie jest także koniecznym zawiadomienie wspólników o zamiarze powzięcia uchwały w sprawie przekształcenia spółki oraz zagwarantowanie im możliwości wykonywania przez nich uprawnień informacyjnych.

Do planu przekształcenia powinien zostać dołączony projekt uchwały w sprawie przekształcenia, projekt umowy spółki przekształcanej, wycena składników majątku spółki przekształcanej oraz sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia. Plan przekształcenia, w zakresie jego poprawności i rzetelności,  wraz z jego załącznikami, a w szczególności wycena składników majątku spółki,  bada wyznaczony na wniosek spółki przez sąd rejestrowy, biegły rewident. Zbadany przez biegłego rewidenta, plan przekształcenia i załączone do niego projekty dokumentów wymagają akceptacji wspólników. W związku z tym spółka jest zobowiązana zawiadomić wspólników o zamiarze podjęcia uchwały w sprawie przekształcenia. Ze względu na fakt, iż zmiana formy prawnej może zmieniać charakter ich odpowiedzialności, kodeks wymaga, aby o zamiarze podjęcia uchwały wspólnicy zostali zawiadomieni dwukrotnie. Przedmiotowe zawiadomienie powinno zawierać planu przekształcenia oraz opinii biegłego rewidenta, a także wskazywać miejsce i termin, w którym wspólnicy spółki przekształcanej mogą zapoznać się z treścią planu, załączników oraz opinią biegłego rewidenta. Termin ten nie może być krótszy niż dwa tygodnie przed planowanym dniem podjęcia uchwały o przekształceniu.
[page_break]
Tak jak zostało to wskazane powyżej, przekształcenie spółki jawnej wymaga uchwały o przekształceniu, podjętej jednomyślnie przez wszystkich wspólników spółki jawnej. Należy przyjąć, ż nawet jeżeli w umowie spółki (osobowej), w sprawach stosunków wewnętrznych (spółki) wyłączono zasadę jednomyślności wspólników, zastępując ją zasadą większości albo ograniczając ją tylko do wspólników prowadzących sprawy spółki, to w sytuacji podejmowania uchwały w sprawie przekształcenia, niedopuszczalne jest wyłączenie zasady jednomyślności.

Uchwała w przedmiocie przekształcenia powinna być umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza i zawierać:
– typ spółki, w jaki spółka zostaje przekształcona,
– wysokość kapitału zakładowego spółki akcyjnej,
– wysokość kwoty przeznaczonej na wypłaty dla wspólników nie uczestniczących w spółce akcyjnej, która nie może przekraczać 10% wartości bilansowej majątku spółki,
– zakres praw przyznanych osobiście wspólnikom uczestniczącym w spółce akcyjnej (przekształconej), jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane,
– nazwiska i imiona członków zarządu powstającej spółki akcyjnej
– zgodę na brzmienie umowy albo statutu spółki akcyjnej (przekształconej).

Ponadto spółka powinna wezwać wspólników w terminie miesiąca, od dnia powzięcia uchwały o przekształceniu spółki, do złożenia oświadczeń o uczestnictwie w spółce przekształconej. Wspólnikowi, który nie złożył oświadczenia o uczestnictwie w spółce akcyjnej (przekształconej), przysługuje roszczenie o wypłatę kwoty odpowiadającej wartości jego udziałów w tej spółce albo akcji w spółce przekształcanej, zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia. Roszczenie to przedawnia się z upływem dwóch lat, licząc od dnia przekształcenia. Spółka dokonuje powyższej wypłaty, nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia przekształcenia, a gdy roszczenie zostało zgłoszone po dniu przekształcenia, termin ten biegnie od dnia zgłoszenia roszczenia.

Spółce powstałej na skutek przekształcenia, przysługują wszystkie prawa
i obowiązki spółki, z której powstała. Konsekwencją tego jest przejście na spółkę kapitałową, długów spółki osobowej, z chwilą wykreślenia tej drugiej z rejestru przedsiębiorców. Nowo powstała spółka kapitałowa jest następcą prawnym spółki osobowej i odpowiada za jej długi bez ograniczeń.

Z przekształceniem spółek osobowych, wiąże się trzyletnia, liczona od dnia przekształcenia, solidarna ze spółką przekształconą, odpowiedzialność wspólników, za zobowiązania powstałe jeszcze przed przekształceniem. Ma ona charakter subsydiarny, co oznacza, że wierzyciel powinien dochodzić swej wierzytelności od spółki akcyjnej, jako podmiotu względem niego zobowiązanego w chwili dochodzenia wierzytelności. Natomiast egzekucję z majątku wspólnika może prowadzić tylko wówczas, gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *