Zasady bilansowej wyceny aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej

Właściwym kursem jest w tym wypadku kurs ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w dniu, który dla jednostki jest dniem bilansowym. Jeśli ten dzień bilansowy przypada w sobotę lub niedzielę albo inny dzień święta należy zastosować kurs ogłoszony w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień bilansowy.

Najczęściej kurs waluty z dnia zarachowania aktywów lub pasywów w szczególności należności czy zobowiązania różni się od średniego kursu waluty obowiązującego na dzień bilansowy, powstaną w związku z tym różnice kursowe dodatnie bądź ujemne.
Dodatnie różnice kursowe powstaną, gdy:

1. kurs na dzień (zarachowania) powstania należności jest mniejszy od kursu średniego NBP na dzień bilansowy,

2. kurs na dzień (zarachowania) powstania zobowiązania jest większy od kursu średniego NBP na dzień bilansowy.

Z kolei ujemne różnice kursowe powstaną, gdy:

1. kurs na dzień (zarachowania) powstania należności jest większy od kursu średniego NBP na dzień bilansowy,

2. kurs na dzień (zarachowania) powstania zobowiązania jest mniejszy od kursu średniego NBP na dzień bilansowy.

Według generalnej zasady różnice kursowe dotyczące aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień ich wyceny zalicza się odpowiednio do przychodów finansowych (dodatnie) lub kosztów finansowych (ujemne). Ujmuje się je w księgach rachunkowych zapisami:

1) dodatnie różnice kursowe:

 • Wn konto zespołu 1, 2,
 • Ma konto Przychody finansowe

2) ujemne różnice kursowe

 • Wn konto Koszty finansowe
 • Ma konto zespołu 1, 2

Warto podkreślić iż w przypadku wyceny inwestycji długoterminowych jeśli jednostka odnosi skutki ich wyceny na kapitał z aktualizacji wyceny ( np. wycena akcji) różnice kursowe także powinny wpłynąć na ten kapitał:

1) dodatnie różnice kursowe:

 • Wn konta Inwestycji długoterminowych
 • Ma konto Kapitał z aktualizacji wyceny

2) ujemne różnice kursowe

 • Wn konto Kapitał z aktualizacji wyceny
 • Ma konta Inwestycji długoterminowych

Dodatkowo trzeba wskazać iż  uwzględnić art. 28 ust. 8 ustawy o rachunkowości przy ewidencji różnic kursowych na dzień bilansowy należy. Przepis ten wskazuje, że cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu. Oznacza to, ż  wycena nieuregulowanych na dzień bilansowy zobowiązań powstałych w wyniku zakupu środków trwałych, jak również kredytów lub pożyczek zaciągniętych na ich zakup, będzie wpływała na wycenę nie oddanych jeszcze do użytkowania środków trwałych, środków trwałych w budowie czy też wartości niematerialnych i prawnych..

Podstawa prawna
Art. 28 ust 8art. 30 ust 1, art. ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.)

2 myśli na temat “Zasady bilansowej wyceny aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej”

 1. Coś nie wyszło Ctrl C + Ctrl V. Nie wiadomo o co chodzi.

  „Dodatkowo trzeba wskazać iż uwzględnić art. 28 ust. 8 ustawy o rachunkowości przy ewidencji różnic kursowych na dzień bilansowy należy.”

 2. Wskazana sprzedaż wysyłkowa powinna zostać wliczona do limitu 40 tyś. złotych, który jest istotny pod kątem utraty prawa do stosowania zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej. O ile sprzedaż wysyłkowa dokonywana na terytorium innego państwa unijnego nie musi być opodatkowywana w Polsce (wtedy nie wliczymy do limitu obrotu tej sprzedaży), o tyle z pewnością sprzedaż wysyłkową na rzecz osób nieprowadzących działalności poza UE należy traktować jako opodatkowaną w Polsce, a tym samym uwzględniać w limicie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *