Przedmiot działalności spółki

Przykładowo, w odniesieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością artykuł 157 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przewiduje, że umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna zawierać przedmiot działalności spółki. Analogiczna regulacja odnosząca się do zawartości statutu spółki akcyjnej zawarta została w art. 304 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

W praktyce, bardzo często przedmiot działalności spółki ujmowany jest bardzo szeroko i jednocześnie, ze względów praktycznych, opisywany zgodnie ze słownym oraz numerycznym schematem zawartym w Polskiej Klasyfikacji Działalności. Wymogu takiego ujęcia przedmiotu działalności spółki nie przewiduje Kodeks spółek handlowych, jednak Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz.U. Nr 117, poz. 1237) przewiduje dokonywanie wpisów przedmiotu działalności do Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności. Bezwzględne dostosowywanie przedmiotu działalności spółki zawartego w umowie spółki do treści poszczególnych kategorii klasyfikacyjnych, prowadzić może do przedstawienia przedmiotu działalności spółki w sposób bardzo często karykaturalny. W szczególności, dotyczyć to może spółek prowadzących działalność o bardzo niszowym charakterze, która nie wpisuje się w statystyczne ramy Polskiej Klasyfikacji Działalności. Zgodnie w wyżej przyjętą konwencją przedmiotem działalności spółki, której zakres działalności nie pokrywa się z przyjętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności nomenklaturą, powinna być działalność gdzie indziej niesklasyfikowana. Rozwiązanie tego typu problemu znajduje się w § 9 ust. 2 zd. 2 wyżej wymienionego rozporządzenia, zgodnie z którym: Opis słowny przedmiotu działalności podmiotu wskazany we wniosku nie musi pokrywać się z opisem przedmiotu w Polskiej Klasyfikacji Działalności. W konsekwencji opis przedmiotu działalności spółki, choć jest to dosyć powszechną praktyką, nie musi być literalnym powtórzeniem słownego ujęcia Polskiej Klasyfikacji Działalności, dla celów poprawnego przeprowadzenia procesu rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jedna myśl na temat “Przedmiot działalności spółki”

 1. W świetle art. 29 ust. 1 ustawy o VAT
  podstawą opodatkowania jest obrót,
  czyli kwota należna z tytułu sprzedaży,
  pomniejszona o kwotę należnego
  podatku VAT. Obrotem może
  być także otrzymana dotacja, subwencja
  i inna dopłata o podobnym charakterze
  mająca bezpośredni wpływ
  na cenę towarów dostarczanych lub
  usług świadczonych przez podatnika.
  W świetle powyższego otrzymana
  dotacja, czy też refundacja kosztów
  na ogólne cele całego przedsiębiorstwa,
  nie podlega opodatkowaniu
  podatkiem VAT. Taka też sytuacja
  wystąpi przy refundacji kosztów dotyczących
  utworzenia nowego miejsca
  pracy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *