Przedmiot działalności spółki

Przykładowo, w odniesieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością artykuł 157 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przewiduje, że umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna zawierać przedmiot działalności spółki. Analogiczna regulacja odnosząca się do zawartości statutu spółki akcyjnej zawarta została w art. 304 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

W praktyce, bardzo często przedmiot działalności spółki ujmowany jest bardzo szeroko i jednocześnie, ze względów praktycznych, opisywany zgodnie ze słownym oraz numerycznym schematem zawartym w Polskiej Klasyfikacji Działalności. Wymogu takiego ujęcia przedmiotu działalności spółki nie przewiduje Kodeks spółek handlowych, jednak Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz.U. Nr 117, poz. 1237) przewiduje dokonywanie wpisów przedmiotu działalności do Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności. Bezwzględne dostosowywanie przedmiotu działalności spółki zawartego w umowie spółki do treści poszczególnych kategorii klasyfikacyjnych, prowadzić może do przedstawienia przedmiotu działalności spółki w sposób bardzo często karykaturalny. W szczególności, dotyczyć to może spółek prowadzących działalność o bardzo niszowym charakterze, która nie wpisuje się w statystyczne ramy Polskiej Klasyfikacji Działalności. Zgodnie w wyżej przyjętą konwencją przedmiotem działalności spółki, której zakres działalności nie pokrywa się z przyjętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności nomenklaturą, powinna być działalność gdzie indziej niesklasyfikowana. Rozwiązanie tego typu problemu znajduje się w § 9 ust. 2 zd. 2 wyżej wymienionego rozporządzenia, zgodnie z którym: Opis słowny przedmiotu działalności podmiotu wskazany we wniosku nie musi pokrywać się z opisem przedmiotu w Polskiej Klasyfikacji Działalności. W konsekwencji opis przedmiotu działalności spółki, choć jest to dosyć powszechną praktyką, nie musi być literalnym powtórzeniem słownego ujęcia Polskiej Klasyfikacji Działalności, dla celów poprawnego przeprowadzenia procesu rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *