Zbiorcze faktury korygujące

W opinii redakcji Portalu TAXFIN w sytuacji, gdy faktury takie dokumentują prawnie dopuszczalną zmianę obrotu i zawierają wszystkie wymagane rozporządzeniem elementy faktury korygującej ich wystawienie jest dopuszczalne. Niniejsze stanowisko jest również w pełni akceptowane zarówno przez sądy administracyjne, jak i organy podatkowe.
Warto w tym miejscu wskazać, iż Naczelny sąd Administracyjny w wyroku o sygn. I FSK 340/05 z dnia 13 grudnia 2005 roku wskazał, że wprawdzie przepisy rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT nie regulując wprost wystawienia zbiorczej fakturze korygującej, to jednak wystawienie takiego dokumentu, o ile dokumentuje prawnie dopuszczalną zmianę obrotu i zawiera wszystkie wymagane elementy, nie powinno być kwestionowane. Faktura  taka musi zawierać wszystkie elementy, które zawiera zwykła faktura korygująca. W ocenie NSA wystawiona w ten sposób zbiorcza faktura korygująca winna zawierać wyszczególnienie wszystkich faktur, jakich dotyczy.
Dopuszczalność wystawiania zbiorczych faktur korygujących potwierdzają także stanowiska organów skarbowych. Z uwagi na fakt, iż przepisy nie określają jasno, czy faktura korygująca musi odnosić się do jednej faktury, czy też może odnosić się do większej ich ilości, organy uważają, iż nie można odmówić podatnikom prawa do wystawiania zbiorczych faktur korygujących (postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 23 marca 2006 r., sygn. 1419/UPO-443-11/06/RS – Urząd Skarbowy w Płocku; postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 3 lipca 2008 r., nr ILPP2/443-366/08-2/JK)
Co równie istotne, organy podatkowe dopuszczają możliwość wystawiania zbiorczych faktur korygujących nawet w odniesieniu do dłuższego niż miesiąc okresu.  Organy podatkowe rozpatrując bowiem dopuszczalność wystawienia zbiorczej faktury korygującej biorą pod uwagę skutki podatkowe takiej korekty, słusznie podkreślając, iż  wpływ dokonanej korekty na obrót i wysokość zobowiązania następuje nie w miesiącu, w którym dokonano sprzedaży, lecz dopiero w miesiącu otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Powyższe stanowisko zajął m.in. Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w postanowieniu z dnia 11 października 2006 r. (sygn. PUS.II 443/64/06/MR),  który wskazał następujące uzasadnienie dla możliwości wystawiania zbiorczych faktur w odniesieniu do dłuższego niż miesiąc okresu: „wystawienie jednej zbiorczej faktury korygującej VAT w przypadku zmniejszenie podatku należnego za okres dłuższy niż miesiąc z tytułu dodatkowego rabatu, zwrotu towarów, pomyłek do faktur VAT oraz obniżenie podatku należnego na podstawie takiej faktury w miesiącu otrzymania tejże faktury przez klienta, nie spowoduje zatem zaniżenia zobowiązania podatkowego.”

Jedna myśl na temat “Zbiorcze faktury korygujące”

  1. Oczywiście zgadzamy się w pełni, że w tej sytuacji nie jest wymagana faktura korygująca. Proszę zwrócić uwagę, iż notą korygującą nabywca może skorygować to wszystko, co nie zostało wymienione w par. 5 ust. 1 pkt 6-12 rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur. Z analizy tego przepisy nie wynika, aby ograniczenie to dotyczyło korekty PKWiU. Zatem bazując na twierdzeniu, że to co nie jest zakazane jest dozwolone, potwierdzamy, iż można dokonać korekty PKWiU za pomocą noty. Natomiast zasady etyki zawodowej nie pozwalają na wypowiadanie oceń odnośnie opinii zajętej przez „znaną kancelarię podatkową” 😉

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *