Przeliczenie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wartości firmy powstałej na nabyciu jednostki podporządkowanej działającej za granicą

Przepisy krajowe określają, po jakim kursie powinny zostać przeliczone pozycje bilansu (w tym kapitałów), rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych. Brak jednak regulacji dotyczących kursu, po jakim powinna zostać przeliczona wartość firmy powstała przy objęciu kontroli nad jednostką zależną. Wartość firmy powstała na nabyciu jednostki działającej za granicą może być potraktowana dwojako:

– jako aktywo jednostki dominującej i w związku z tym ujmowana w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na poszczególne dni bilansowe po kursie historycznym na dzień nabycia jednostki zależnej. W tym podejściu wartość firmy jest traktowana jako aktywo jednostki dominującej, ponieważ powstała ona na nabyciu jednostki zagranicznej i stanowi część ceny sprzedaży zapłaconej przez jednostkę dominującą. Wartość firmy nie jest narażona na ryzyko kursowe, ponieważ jest naliczona w walucie funkcjonalnej jednostki dominującej; lub
– jako część inwestycji netto jednostki dominującej w nabytej jednostce zagranicznej i w związku z tym przeliczana na walutę funkcjonalną jednostki dominującej na każdy dzień bilansowy po kursie zamknięcia. W tym podejściu przyjmuje się, że wartość firmy nie powinna być traktowana inaczej niż pozostałe aktywa (przede wszystkim wartości niematerialne) nabytej jednostki zależnej, ponieważ zakłada się, że istotna część powstałej wartości firmy stanowi prawdopodobnie wartości niematerialne nie kwalifikujące się do odrębnego ujęcia w bilansie. Ponadto, wartość firmy powstaje na inwestycji polegającej na nabyciu jednostki zagranicznej i nie istnieje niezależnie od niej. Przepływy pozwalające na kontynuację ujęcia wartość firmy w skonsolidowanym bilansie są również generowane w walucie funkcjonalnej jednostki zależnej.

Obowiązujące MSSF wymagają zastosowania podejścia drugiego opisanego powyżej. Zgodnie z MSR 21 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych, wartość firmy powstającą w wyniku nabycia jednostki działającej za granicą traktuje się jako aktywo jednostki działającej za granicą i w związku z tym przelicza się ją na walutę funkcjonalną jednostki dominującej po kursie zamknięcia. Z uwagi na brak w krajowych przepisach odniesienia się do opisanej kwestii, można zastosować regulacje zawarte w MSR 21.

Ponadto warto nadmienić, że wskazana regulacja MSR 21 odnosi się również do wyceny korekt wartości bilansowej aktywów i zobowiązań do poziomu wartości godziwej, powstałych w wyniku nabycia jednostki działającej za granicą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *