Ujęcie przychodów zgodnie z MSR 18

Definicja zaprezentowana w założeniach koncepcyjnych do MSR jest bardzo zbliżona do definicji podanej w ustawie o rachunkowości. MSR 18 w porównaniu do polskiej ustawy w sposób bardziej szczegółowy określa moment ujęcia przychodów w księgach rachunkowych jednostki.

Zgodnie z MSR 18 jednostka powinna ująć przychody w wartości godziwej zapłaty otrzymanej bądź należnej, uwzględniając kwoty rabatów handlowych praz hurtowych przyznanych przez jednostkę. Obowiązek wyceny przychodów w wartości godziwej wymaga, w przypadku gdy wpływ środków pieniężnych jest odroczony w czasie, dokonanie przez jednostkę dyskonta przychodów na podstawie kalkulacji stopy dyskontowej. Różnicę między wartością nominalną a wartością godziwa ujmuje się jako przychody z odsetek.
W dalszej części artykułu powyższa kwestia zostanie zilustrowana odpowiednim przykładem.

Zastosowanie MSR 18

MSR 18 stosuje się przy księgowym ujmowaniu przychodów powstających w wyniku następujących transakcji i zdarzeń:

a) sprzedaży dóbr;

b) świadczenia usług; oraz

c) użytkowania przez inne podmioty aktywów jednostki gospodarczej, przynoszących odsetki, tantiemy i dywidendy.

MSR 18 uzależnia sposób i moment ujęcia przychodu w zależności od specyfiki transakcji. Przykładowo w sytuacji jeśli cena sprzedaży produktu zawiera możliwą do wyodrębnienia cenę późniejszego serwisowania produktu, taką transakcję należy rozpatrywać oddzielnie jako sprzedaż produktu i sprzedaż usługi (patrz też przykład).

Przychód ze sprzedaży produktu ujmuje się w okresie faktycznej jego sprzedaży. Kwotę serwisowania odracza się (rozlicza w czasie) i ujmuje jako przychody okresu, w którym nastąpi wykonanie usług.
Powyższa zasada działa też w drugą stronę: kryteria ujmowania stosuje się łącznie do dwóch lub większej liczby transakcji, jeżeli są powiązane w taki sposób, iż zrozumienie skutków handlowych nie jest możliwe bez odniesienia się do grupy transakcji jako do całości. Jednostka może na przykład sprzedawać dobra i jednocześnie zawierać umowy dotyczące odkupienia tych dóbr w późniejszym terminie, znosząc w ten sposób zasadniczy skutek transakcji. W takim przypadku obie transakcje rozlicza się łącznie.

Kolejne opracowania będą przedstawiały omówienie zasad ujmowania przychodów zgodnei z wytycznymi MSR 18

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *