Kiedy można zmienić politykę rachunkowości zgodnie z MSSF?

Pojawiają się jednak okoliczności kiedy należy dokonać zmiany zasad rachunkowości. Powinno nastąpić to gdy:

  • wymagają tego postanowienia standardu lub interpretacji; lub
  • doprowadzi to do tego, iż zawarte w sprawozdaniu finansowym informacje o wpływie transakcji, innych zdarzeń i warunków na sytuację finansową, wynik finansowy, czy też przepływy pieniężne jednostki będą bardziej przydatne i wiarygodne.

Zmiana polityki rachunkowości zatem powinna następować w wyjątkowych sytuacjach. Pamiętać należy że użytkownicy sprawozdań finansowych powinni mieć możliwość porównania sprawozdań finansowych jednostki na przestrzeni czasu. Muszą mieć dzięki temu możliwość  ustalenia tendencji zmian sytuacji finansowej jednostki, jej wyników działalności oraz przepływów pieniężnych. Dlatego, jak podkreśla MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów”, też należy stosować te same zasady (politykę) rachunkowości z okresu na okres.

Warto podkreślić, że nie każda zmiana w zakresie rachunkowości oznacza od razu zmianę zasad rachunkowości. W praktyce mamy do czynienia bardzo często z koniecznością wprowadzenia modyfikacji, które nie są uznawane za korektę polityki rachunkowości.
Na przykład zmiany w zakresie sposobu amortyzacji, czasu amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, przekwalifikowania w zakresie instrumentów finansowych, korygowanie wartości wcześniej dokonanych odpisów aktualizujących czy utworzonych w przeszłości rezerw nie nosi znamion zmiany polityki rachunkowości. Są to po prostu zmiany w zakresie danych szacunkowych.

Jako zmiany zasad (polityki) rachunkowości nie należy traktować zastosowania zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do zdarzeń i transakcji, które różnią się w swej treści od poprzednio występujących. Podobna sytuacja będzie występować w odniesieniu do zastosowania nowych zasad (polityki) rachunkowości dla zdarzeń lub transakcji, które nie występowały wcześniej lub były nieistotne.

Na przykład, jeśli jednostka po raz pierwszy będzie ujmowała operacje związane z leasingiem finansowym to oczywiście wprowadzenie do sprawozdania finansowego aktywów i zobowiązań finansowych wynikających z zawarcia takich umów nie jest zmianą polityki rachunkowości.
Podobna sytuacja będzie także jeśli poprzednio jednostka była stroną umów leasingu i jako zdarzenie zupełnie nieistotne dla obrazu jednostki ujmowała go jako leasing operacyjny. Jeśli teraz zawarła nową umowę leasingu, już mającą istotny wpływ na obraz sytuacji majątkowej i finansowej to powinna oczywiście ująć te umowę jako leasing  finansowy zgodnie z jej treścią ekonomiczną. Nie będzie musiała jednak dokonywać korekt wynikających ze zmiany polityki rachunkowości, ponieważ poprzedni sposób ujmowania umów nie miał wpływu na jakość sprawozdania finansowego.

Podstawa prawna
Par 14-16 MSR 8

Jedna myśl na temat “Kiedy można zmienić politykę rachunkowości zgodnie z MSSF?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *