Podatkowa sukcesja generalna a prawo do zwolnienia dywidend z CIT

Taki wniosek płynie z tezy sformułowanej przez NSA do wyroku z dnia 14 lutego 2014 r. (sygn. II FSK 536/12).
Orzeczenie NSA zapadło na tle następującego stanu faktycznego: będąca polskim rezydentem podatkowym spółka (dalej: „Spółka”), planowała dokonanie transgranicznego połączenia ze spółką holenderską (odpowiednikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Spółka holenderska posiadała, na dzień połączenia, 100% udziałów w polskiej spółce córce nieprzerwanie przez 2 lata oraz przewidywała możliwość uzyskania (już po połączeniu) od spółki córki dochodów z dywidend lub innych dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
Spółka wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, zadając pytanie: czy po połączeniu ze spółką holenderską, w przypadku uzyskania dochodów od spółki córki, Spółka będzie uprawniona do uwzględnienia okresu posiadania kwalifikowanego udziału w spółce córce przez spółkę przejętą, dla spełnienia warunku zwolnienia określonego w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT.
Zdaniem Spółki, odpowiedź na powyższe pytanie powinna być twierdząca. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nie zgodził się z tym stanowiskiem, wskazując m.in., że przepisy dotyczące podatkowej sukcesji generalnej nie określają jakie prawa i obowiązki są jej przedmiotem, co więcej, spółka przejęta nie nabyła prawa do zwolnienia dywidendy z CIT (które mogłoby być przedmiotem sukcesji generalnej), gdyż w okresie, w którym posiadała udziały w spółce córce, nie nastąpiła wypłata dywidendy.
W toku postępowań przed WSA i NSA, Spółka uzyskała uchylenie interpretacji. Sądy administracyjne zgodnie podkreśliły, że sukcesja określona przepisami ordynacji podatkowej ma charakter uniwersalny i odnosi się do każdego przypadku przejścia praw i obowiązków spółki przejmowanej. Natomiast, fakt, że spółka córka nie wypłacała dywidendy nie ma żadnego znaczenia dla nabycia prawa do zwolnienia, albowiem istotą uprawnień jest możliwość, a nie konieczność skorzystania z nich.
Zagadnienie poruszone przez Spółkę było już przedmiotem orzecznictwa NSA, zaś wyroki w tym względzie były korzystne dla podatników (por. wyroki NSA z dnia: 26 marca 2013 r., sygn. II FSK 1675/11 oraz 10 września 2013 r., sygn. II FSK 2503/11). W dotychczasowych rozstrzygnięciach NSA podkreślał m.in., że przepisy dotyczące podatkowej sukcesji generalnej mają zastosowanie zarówno do podatników, na których ciąży ograniczony, jak i nieograniczony obowiązek podatkowy. Co więcej, NSA zdaje się potwierdzać, że sukcesja prawa do zwolnienia dywidend z CIT może występować również w przypadku podziału spółek, o ile majątek przejmowany w wyniku podziału stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (por. wyrok z dnia 28 września 2011 r., sygn. II FSK 596/10).
Autor:
\"\" Adam Ossowski, Paczuski, Taudul, Korszla, Grochulski Doradcy Podatkowi Spółka Partnerska
Adam jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i licencjonowanym doradcą podatkowym. Przez ponad 4 lata zdobywał doświadczenie w PwC, od końca 2013 roku związany z Kancelarią Paczuski & Taudul. Adam specjalizuje się w doradztwie podatkowym z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych. W swojej pracy zawodowej Adam jest zaangażowany w doradztwo na rzecz podmiotów z sektora finansowego, firm z branży paliwowej oraz FMCG.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *