Ujawnienia proponowane w nowym standardzie dotyczącym przychodów

Rada IASB zaproponowała wspólnie z amerykańską radą FASB aby jednostki ujawniały w sprawozdaniu finansowym między innymi uzgodnienie wartości bilansowej składnika aktywów wynikającej z kosztu zawarcia lub realizacji umowy z klientem zgodnie z klasyfikacją ogólną (np. koszty nabycia, koszty poprzedzające zawarcie umowy, koszty organizacji) na początek i na koniec okresu, a także opis metody ustalenia amortyzacji tych kosztów w okresie.

Także zmieniony projekt standardu nakładałby na jednostkę obowiązek uzgodnienia w formie tabelarycznej od dnia bilansu otwarcia do dnia bilansu zamknięcia aktywów i zobowiązań umownych. Uzgodnienie powinno obejmować

  • Kwoty ujawnione w sprawozdaniu z całkowitych dochodów wynikające z przychodów z zobowiązań do wykonania świadczenia spełnionych w okresie,
  • Przychody z tytułu przypisania zmian w cenie transakcyjnej do zobowiązań do wykonania świadczenia spełnionych w poprzednich okresach sprawozdawczych,
  • Otrzymane środki pieniężne, kwoty zaklasyfikowane do należności,
  • Płatności niepieniężne oraz
  • Skutki połączeń jednostek gospodarczych.

W uzgodnieniu należałoby uwzględnić też dodatkowe pozycje, jeżeli będą one potrzebne użytkownikom do zrozumienia zmiany w aktywach

Ponadto zmieniony projekt standardu nakładałby obowiązek ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących zobowiązań do wykonania świadczenia rodzących obciążenia oraz informacji na temat znaczących osądów dotyczących zastosowania nowego standardu.

W zakresie sprawozdawczości śródrocznej zaproponowano konieczność ujawniania dodatkowych informacji dotyczących przychodów w śródrocznym sprawozdaniu finansowym. Rady postanowiły, aby wymagane było ujawnienie w tym raporcie miedzy innymi takich danych jak:

  • Podział przychodów;
  • Uzgodnienie zmian w skumulowanym bilansie aktywów i zobowiązań umownych za bieżący okres sprawozdawczy w formie tabelarycznej;
  • Analiza pozostałych zobowiązań do wykonania świadczenia;
  • Informacje dotyczące zobowiązań do wykonania świadczenia rodzących obciążenia oraz uzgodnienie zmian w odpowiadających im zobowiązaniach rodzących obciążenia za bieżący okres sprawozdawczy w formie tabelarycznej;
  • Uzgodnienie zmian w aktywach ujętych w związku z kosztami pozyskania lub realizacji umowy z klientem w formie tabelarycznej.

Rada IASB zajmowała się tym projektem na posiedzeniu z 18 października 2012 i zapowiedziała kontynuowanie prac na posiedzeniu w listopadzie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *