Poprawki w cyklu 2009-2011 przyjęte przez Komisję Europejską

W ramach takich prac został w dniu 17 maja 2012 r. opublikowany dokument Annual Improvements 2009–2011 Cycle (coroczne zmiany Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w okresie 2009-2011). Zmiany te mają na celu rozwiązanie koniecznych, które nie mają jednak pilnego charakteru, kwestii związanych z brakiem spójności w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) lub z koniecznością doprecyzowania sformułowań, które to kwestie były omawiane przez RMSR w ramach cyklu prac nad zmianami tych standardów.

Zmiany te mają różny charakter:

  • Stanowią wyjaśnienia lub korekty odpowiednich standardów – MSR 16, MSR 34, MSSF 1
  • Obejmują zmiany obowiązujących wymogów lub też stanowią dodatkowe wyjaśnienia dotyczące stosowania tych wymogów MSSF 1, MSR 1 i MSR 32.

Konsultacje z Grupą Ekspertów Technicznych (TEG) z Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) potwierdziły, że zmiany spełniają techniczne kryteria przyjęcia określone w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002, zatem zmiany te zostały przyjęte Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 301/2013 z dnia 27 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do corocznych zmian Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w okresie 2009-2011 Tekst mający znaczenie dla EOG i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 28/03/2013.

Wszystkie przedsiębiorstwa stosują zmiany najpóźniej wraz z rozpoczęciem swojego pierwszego roku obrotowego rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2013 r. lub później.

Zmiany te zostaną przedstawione w kolejnych opracowaniach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *