Rada Ministrów przyjęła projekt budżetu na 2023 rok

30 sierpnia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2023. Dochody budżetu państwa wyniosą 604,4 mld zł, a wydatki 669,4 mld zł. Deficyt budżetu państwa na koniec 2023 r. wyniesie nie więcej niż 65 mld zł. W budżecie zabezpieczono środki na wzmocnienie obronności oraz rozpoczęcie realizacji projektów z KPO.

Polska gospodarka już nie raz udowodniła, że posiada zdolność do szybkiej regeneracji i powrotu na ścieżkę intensywnego wzrostu. W 2021 r. jako jedna z pierwszych w UE powróciła do poziomu PKB sprzed pandemii, a realny PKB zwiększył się o 5,9%. Wybuch wojny w Ukrainie znacząco jednak wpływa na perspektywę gospodarczą na 2023 r. Zaburzenia w handlu i na rynkach finansowych oraz globalny wzrost cen spowodował, że prognozowane tempo wzrostu w roku bieżącym i kolejnym będą niższe, a waga wydatków na obronność i szeroko rozumiane bezpieczeństwo wzrosła – komentuje minister finansów Magdalena Rzeczkowska .

W projekcie ustawy budżetowej na 2023 r. przyjęto:

 • prognozę dochodów budżetu państwa w kwocie 604,4 mld zł,
 • limit wydatków budżetu państwa na poziomie 669,4 mld zł,
 • deficyt budżetu państwa w wysokości nie większej niż 65 mld zł,
 • deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie ok. 4,4% PKB.
 • dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 53,1 % PKB

Opracowaliśmy projekt bezpiecznego budżetu na trudne czasy z myślą o priorytetowym znaczeniu wydatków na obronność. Ważne miejsce mają w nim również wydatki na inwestycje publiczne, bo to one są wehikułem, który stymuluje gospodarkę do intensywnego rozwoju – komentuje wiceminister finansów Sebastian Skuza 

Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne:

 • wzrost PKB w ujęciu realnym o 1,7%.
 • wzrost inflacji w ujęciu średniorocznym o 9,8% przy założeniu braku nowych szoków podażowych na rynku żywnościowym i energetycznym.
 • wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń o 9,6 %,
 • wzrost spożycia prywatnego, w ujęciu nominalnym, o 12,1%

Rynek pracy

 • W 2023 r. stopa bezrobocia na koniec roku wyniesie 5,4%.

W budżecie środków europejskich projekt ustawy budżetowej na 2023 rok zakłada:

 • dochody budżetu środków europejskich: 107,0 mld zł,
 • wydatki budżetu środków europejskich: 123,2 mld zł,
 • deficyt budżetu środków europejskich: 16,2 mld zł.

Dochody

Na prognozowany wzrost dochodów budżetu państwa w 2023 r. będzie miało wpływ pogorszenie się warunków makroekonomicznych w porównaniu z 2022 r., w tym wskaźników opisanych powyżej takich jak wzrost PKB czy spożycie prywatne.

Wydatki

Projekt ustawy budżetowej na rok 2023 został przygotowany z zastosowaniem stabilizującej reguły wydatkowej.

Projekt został opracowany z uwzględnieniem nieprzekraczalnego limitu wydatków oraz przy zabezpieczeniu skutków finansowych niezbędnych do kontynuacji dotychczasowych priorytetowych działań rządu.

W ustawie budżetowej na 2023 r. zapewniamy m.in.:

 • 3% PKB na obronę narodową,
 • waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2023 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 113,8%,
 • środki na kluczowe programy społeczne takie jak Program „Rodzina 500+”, realizację świadczenia „Dobry Start” oraz rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO)
 • zwiększenie funduszu wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej,
 • realizację zadań inwestycyjnych m.in. w obszarze zdrowia, transportu lądowego czy kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
 • zwiększenie wydatków w obszarze zdrowia, szkolnictwa wyższego i nauki, rolnictwa.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Webinar podatkowy


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ 517 263 211 biuro@adnpodatki.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *