Rada Ministrów za nowelizacją ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Projekt nowelizacji przedłożony przez ministra finansów usprawnia wszczęcie i prowadzenie egzekucji administracyjnej oraz zwiększa jej efektywność. Zmiany usprawnią też korzystanie z Rejestru Należności Publicznoprawnych.

W Rejestrze Należności Publicznoprawnych gromadzone są informacje o podmiotach, które nie regulują zobowiązań podlegających egzekucji. Po zmianach uprawnione podmioty – takie jak sąd, organ prokuratury czy szef CBA – będą mogły automatyczne uzyskiwać dane o podmiotach z rejestru. Przepisy zakładają też rezygnację z pisemnego upoważnienia osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, do uzyskania jej danych z rejestru. Możliwe będzie udzielenie tego upoważnienia w dowolnej formie.

Uproszczenie wszczęcia postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego polega na rezygnacji z nadawania klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji i przyjęciu zarządzenia zabezpieczenia do wykonania. Doprecyzowany zostanie też moment wszczęcia egzekucji administracyjnej w sytuacji, gdy pierwszą czynnością egzekucyjną jest zajęcie dokonane poprzez sporządzenie protokołu zajęcia lub odbioru dokumentu czy też doręczenie zawiadomienia o zajęciu innemu niż dłużnik zajętej wierzytelności. 

Dodatkowe zmiany

Usprawnione zostanie również postępowanie organów egzekucyjnych, w przypadku zajęcia rzeczy lub prawa majątkowego przez co najmniej dwa organy egzekucyjne. Przepisy zakładają rezygnację z obowiązku zawiadamiania komornika sądowego o sposobie rozliczenia środków pieniężnych. Rozwiązanie dotyczy sytuacji nieprzekazania przez komornika organowi egzekucyjnemu adnotacji w sprawie zbiegu egzekucji lub zbiegu zabezpieczenia.

Po nowelizacji, w ramach egzekucji z rachunku bankowego, nie będzie też obowiązku przetrzymywania przez bank środków pieniężnych objętych zajęciem przez 7 dni.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Webinar podatkowy


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ 517 263 211 biuro@adnpodatki.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *