Rada rodziców nie posiada obowiązku rejestracji jako podatnik

Czy z racji posiadanej podmiotowości prawnej rada rodziców jest zatem podatnikiem i powinna dokonać rejestracji na gruncie przepisów o ewidencji podatników i płatników?

Analizując niniejsze zagadnienie należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), system oświaty obejmuje: szkoły podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego. W myśl art. 5 ust. 1 ww. ustawy, szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną.
Rada Rodziców działa w szkole na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z zapisami art. 53 ust. 1 powołanej ustawy w szkołach i placówkach, z zastrzeżeniem ust. 6, działają rady rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady (art. 53 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy).

Na mocy art. 54 ust. 8 ww. ustawy, w celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w art. 53 ust. 4 tejże ustawy.

Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki (art. 54 ust. 1 cyt. ustawy).

W myśl art. 54 ust. 2 ww. ustawy, do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy:

  • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
  • programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
  • programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
  • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 34 ust. 2;
  • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że w orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 września 2000 r. sygn. akt I SA 943/00, uznano, iż rada rodziców jest organem społecznym reprezentującym rodziców uczniów, ale tylko wewnątrz systemu oświaty, powołanym przepisem art. 53 ustawy o systemie oświaty. Na podstawie art. 57 ust. 1 tej ustawy jest ona upoważniona do występowania z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, ale tylko do rady szkoły, rady pedagogicznej i dyrektora szkoły.

W kontekście powyższego stwierdzić należy, że rada rodziców utworzona przez rodziców uczniów szkoły, jako ich reprezentant jest wyłącznie wewnętrznym organem w systemie oświaty. Rada rodziców, jako wewnętrzny organ szkoły, nie może samodzielnie występować w obrocie prawnym, nie ma bowiem osobowości prawnej i nie jest samodzielną, odrębną od szkoły jednostką organizacyjną.
Mając zatem na uwadze powyższe rada rodziców nie powinna zostać uznana za podatnika, a tym samym nie posiada obowiązków ewidencyjnych na gruncie przepisów prawa podatkowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *