Co może się zmienić w MSR 18? Część 1

Zajmowano się miedzy innymi kwestią ujmowania przychodów, gdy ustalono zmienne wynagrodzenie za świadczone usługi, rozpoznawaniem przychodów i należności gdy istnieją przesłanki związane z utratą wartości tych należności oraz przychodami z licencji.

Poniżej szczegóły dotyczące ograniczenia w ujmowaniu przychodów jeśli ustalone zostało zmienne wynagrodzenie

Rady IASB i FASB dyskutowały w jakim stopniu nadzy ujmować przychody jeśli jednostka świadcząca usługi otrzyma wynagrodzenie ale będzie ono uzależnione od wielu czynników – czyli będzie miało charakter zmienny.

Zdaniem rad jednostka taka nie powinna w pełni ujmować przychodów opierając się na metodzie zaawansowania świadczonej usługi ale tylko do kwoty, co do której jednostka jest pewna, że nie ulegnie ona w przyszłości istotnemu odwróceniu.

Na przykład w kontrakcie strony postanowiły iż wynagrodzenie będzie wynosiło 100 jp lub 110 jp jeśli zostanie dotrzymany wcześniejszy termin. Jednostka wykonała 50% prac zatem powinna ująć 50jp jako przychód, jeśli nie jest pewna iż uda jej się zakończyć prace we wcześniejszym terminie.

Jednostka powinna ocenić, kierując się doświadczeniami z podobnymi rodzajami zobowiązań do wykonania świadczeń, czy możliwe będzie w przyszłych okresach istotnego odwrócenia łącznej kwoty ujętych przychodów.

IASB i FASB zdecydowały też iż zasadnym jest utrzymanie ograniczenia przy określaniu ceny transakcyjnej tak jak już było to zaproponowane w 2010r. Ograniczenie ujmowania przychodów w przypadku zmiennego wynagrodzenia powinno następować w czasie ustalania ceny transakcyjnej a nie poprzez wprowadzanie odrębnego ograniczenia w ujmowanej kwocie po alokacji ceny transakcyjnej.

Na tym etapie prac Rady oczekują jeszcze komentarzy. Nowy MSR 18 najprawdopodobniej będzie obowiązywał od 2015r.

W kolejnej części wskazane zostaną propozycje dotyczące licencji i nieściągalności należności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *