Raport NIK na temat kontroli ściągania podatków w gminach

Okazuje się, że aż 32 % samorządów nierzetelnie prowadzi bądź nie weryfikuje danych zawartych w informacjach i deklaracjach składanych przez podatników, a 53,6 % organów podatkowych (tj. wójt, burmistrz, prezydent miasta) nie skorzystało wcale z możliwości kontroli podatników. Z raporty NIK wynika, iż gminy nie wprowadzały mechanizmów zapewniających właściwy obieg dokumentów wewnątrz urzędu oraz nie korzystały z zewnętrznych źródeł informacji, w wyniku czego aż 32 % gmin nie dokonywało systematycznej aktualizacji i weryfikacji danych w ewidencji podatku od nieruchomości. W wyniku kontroli okazało się, że aż 79 % gmin wystawiało upomnienia ze zwłoką w stosunku do terminu płatności a aż 57 % przypadków odnotowano opieszałość w wystawianiu tytułów wykonawczych (co stanowi naruszenie OP, KPA i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji). Dodatkowo zdaniem NIK, niektóre z działań samorządy prowadziły w sposób mogący podważać zaufanie obywateli do organów podatkowych z uwagi na fakt nieprawidłowości, jakie wystąpiły przy egzekwowaniu zaległości, wymiarze podatku, stosowaniu ulg podatkowych oraz przy realizacji dochodów z majątku.
Interesujące jest, iż pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, których skutkiem finansowym jest łącznie 6,9 mln PLN uszczuplenia w dochodach gmin, NIK ostatecznie pozytywnie ocenił realizację dochodów z podatków lokalnych oraz dochodów z majątku kontrolowanych gmin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *