Redukcja uciążliwych przepisów

oszczędności dla administracji

Do tej pory MG zidentyfikowało już blisko 50 obowiązków informacyjnych (OI), których zmodyfikowanie pozwoli znacznie ograniczyć obciążenia administracyjne nakładane na przedsiębiorców. Łączne roczne koszty administracyjne wypełniania tych obowiązków wynoszą prawie 6 mld zł. Obciążenia administracyjne z ich tytułu (tzw. „czysta biurokracja”, uwzględniająca wskaźnik użyteczności BAU) szacuje się na ponad 3,5 mld zł.

 
oszczędności dla przedsiębiorców

Według obliczeń resortu gospodarki, zredukowanie samych tylko powyższych OI może przynieść przedsiębiorcom oszczędności rzędu 2,7 mld zł. Jako najbardziej pożądaną zmianę w tym zakresie, przedsiębiorcy postulują wprowadzenie możliwości spełnienia obowiązku informacyjnego w formie elektronicznej, jako alternatywy wobec formy papierowej.

Wybór najbardziej uciążliwych obowiązków został przeprowadzony na podstawie raportu firmy Deloitte. Stworzona została lista 100 obowiązków informacyjnych, które spełniają łącznie dwa kryteria:

(1) generują największe łączne roczne obciążenie administracyjne w gospodarce oraz (2) ich wskaźnik użyteczności BAU wynosi poniżej 70 proc. (wskaźnik 0 proc. oznacza, że przedsiębiorca w ogóle nie wykonywałby tego obowiązku, gdyby nie wynikał on z przepisów prawa).

Resort gospodarki przeprowadził szczegółową analizę poszczególnych przepisów, z których te obowiązki wynikają. Eksperci MG przygotowali propozycje zmian i rozwiązań dotyczących upraszczania i eliminowania OI oraz ograniczenia barier administracyjnych w przepisach prawa gospodarczego współpracując z przedstawicielami BCC, PKPP Lewiatan, Pracodawców RP, Związku Rzemiosła Polskiego.

 

  • wybrane propozycje redukcji Obowiązków Informacyjnych

1. Ustawa o podatku od towarów i usług
– zniesienie obowiązku uzyskiwania potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury przez jej wystawcę
CEL: ułatwienie w rozliczaniu podatku VAT.
2. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
– zniesienie obowiązku przekazywania sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego.
CEL: likwidacja obowiązku, który już jest wykonywany przez przedsiębiorców na podstawie innych przepisów – przedsiębiorcy przekazują już sprawozdanie do rejestru sądowego. Organy podatkowe powinny uzyskiwać informacje w zakresie sprawozdania finansowego bezpośrednio z rejestru sądowego, bez nakładania dodatkowego obciążenia na przedsiębiorców.
3. Ustawa o rachunkowości
– zniesienie obowiązku publikacji sprawozdania finansowego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej w Monitorze Polskim B.
CEL: likwidacja kosztownego obowiązku – koszt publikacji sprawozdania jest uciążliwy dla wielu przedsiębiorstw: publikacja jednej strony sprawozdania finansowego w Monitorze Polskim B kosztuje 753,37 zł brutto. W Sejmie znajduje się projekt ustawy, zgodnie z którą dostęp do KRS, w formie elektronicznej, będzie powszechny i bezpłatny.
4. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych
– ujednolicenie wzoru deklaracji do podatku od nieruchomości oraz wydłużenie terminu na złożenie deklaracji z 15 stycznia na 15 lutego.
CEL: wyeliminowanie obowiązku stosowania przez podatników różnych wzorów deklaracji właściwych dla poszczególnych gmin w sytuacji, gdy obowiązek dotyczy jednej nieruchomości zlokalizowanej na terenie kilku gmin (np. sieci elektroenergetyczne).
5. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
– zmniejszenie częstotliwości przekazywania przez płatnika ubezpieczonemu informacji z raportów miesięcznych (RMUA) – zamiast co miesiąc będą przekazywane raz na pół rok oraz na żądanie pracownika nie częściej niż raz na miesiąc.
CEL: zmniejszenie częstotliwości wykonywania obowiązku administracyjnego, co spowoduje obniżenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

  • wybrane propozycje ograniczania barier administracyjnych

1. Ustawa o VAT
– skrócenie terminu zwrotu różnicy podatku VAT z 60 do 30 dni od dnia złożenia rozliczenia.
CEL: zmniejszenie okresu oczekiwania przedsiębiorców na zwrot VAT, co poprawi płynność finansową firm, przyspieszy  inwestycje/eksport i obniży koszty związane z obsługą VAT (szczególnie ważne dla małych i średnich przedsiębiorców oraz eksporterów),
– wydłużenie terminu dla podatników na wpłacenie podatku VAT z tytułu importu z 10 do 25 dni,
CEL: ułatwienie procedur związanych z importem, zwiększenie atrakcyjności polskich portów, wzrost wpływów m.in. z ceł płaconych za towary importowane przez polskich importerów, które obecnie są odprawiane w portach zachodniej Europy.
2. Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym
– uregulowanie kwestii wytycznych EUROSTAT 18/2004 w zakresie warunków nieuwzględniania zobowiązań PPP w długu publicznym.
CEL: doprecyzowanie kwestii i wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych, poprzez określenie, że w przypadku, jeśli większość ryzyk będzie leżeć po stronie partnera prywatnego, to taki projekt PPP nie powinien być zaliczany do długu publicznego jst.
3. Kodeks Pracy
– wydłużenie do 31 lipca terminu na obowiązkowe wykorzystanie zaległego urlopu z poprzedniego roku.
CEL: umożliwienie pracodawcom i pracownikom zaplanowania wykorzystania zaległego urlopu w dogodniejszym okresie wiosenno-letnim (okres mniejszej aktywności przedsiębiorstw a jednocześnie czas wakacyjny dzieci pracownika).
4. Ordynacja podatkowa
–  umożliwienie reprezentatywnym organizacjom pracodawców i reprezentatywnym organizacjom związkowym występowanie z wnioskiem o dokonanie interpretacji ogólnej przepisów podatkowych.
– umożliwienie podatnikom występowania do MF o zmianę indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych, w przypadku występowania w obrocie prawnym interpretacji dotyczącej tego samego stanu prawnego i faktycznego, która byłaby sprzeczna z otrzymaną uprzednio przez podatnika interpretacją, z wyłączeniem spraw rozstrzygniętych przez sąd.

MG/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *