Reforma prawa karnego – szybkie wykonanie wyroku

zakład karny lub areszt śledczy poinformują pokrzywdzonego o wyjściu skazanego na wolność

W nowych przepisach doprecyzowano regulację dotyczącą informowania pokrzywdzonego o każdorazowym opuszczeniu zakładu karnego przez skazanego. Pokrzywdzony będzie otrzymywał taką informację, jeśli złoży wniosek w tej sprawie do sądu. Wtedy sąd prześle ten wniosek do zakładu karnego lub aresztu śledczego oraz przekaże dane zawierające imię, nazwisko i adres pokrzywdzonego. Zakład karny lub areszt śledczy poinformują pokrzywdzonego o wyjściu skazanego na wolność.

odciążenie kurateli sądowej

Minister sprawiedliwości uznał również, że możliwe i wskazane jest odciążenie od niektórych czynności kuratorów sądowych. Zaproponowano powierzanie części wykonywanych przez nich zadań stowarzyszeniom, organizacjom i instytucjom przygotowanym do pracy ze skazanymi. Takim zadaniem może być np. dozór nad skazanym. Rozwiązanie to z jednej strony oznacza lepsze wykorzystanie potencjału tych podmiotów, w tym możliwości terapeutycznych, z drugiej – odciążenie kurateli sądowej.

zniesienie zaskarżalności wszystkich postanowień w postępowaniu wykonawczym i wprowadzenie możliwości zaskarżania orzeczeń najbardziej istotnych dla skazanego

Zaproponowano też przyjęcie generalnej zasady, że rozpoznawanie spraw przez sąd będzie się dokonywać bez udziału stron. Zasada o udziale stron w posiedzeniach sądu zostanie zachowana do spraw najważniejszych.

Propozycje te wpisano do projektu nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego, który został zaakceptowany przez rząd. Nowe rozwiązania powinny usprawnić procedury sądowe, zmniejszyć koszty postępowań, skrócić czas ich trwania, a także zwiększyć efektywność wymierzanych kar.

 

KPRM/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *