Komercjalizacja – możliwości zastosowania w JST cz. I

Różnorodność zadań oraz rozbudowane struktury w różnych sytuacjach wymuszają jednak częste zmiany co może wiązać się z likwidacją niektórych jednostek. Często w przypadku likwidacji jednostki nie jest możliwa natychmiastowa sprzedaż całego majątku. Dodatkowo mienie zlikwidowanych jednostek może być wykorzystane w działalności innych jednostek lub nowotworzonych spółek kapitałowych tworzonych przez np. jednostki samorządu terytorialnego. Projektowane regulacje prawne zawierać będą w przyszłości również możliwość komercjalizacji (czyli przekształcenia w spółki kapitałowe) jednostek sektora finansów publicznych. Aktualne regulacje nie dopuszczają takiej możliwości jednak jest to możliwe do przeprowadzenia – potrzebne jest jednak w tym procesie przeprowadzenie kilku etapów.
Zarówno zakłady budżetowe jak i jednostki budżetowe tworzone i likwidowane są na podstawie właściwego aktu normatywnego (uchwała rady). Tak więc pierwszym etapem komercjalizacji jest likwidacja jednostki lub zakładu budżetowego. W procesie likwidacji podległych jednostek w księgach jednostki nadrzędnej muszą zostać zastosowane dwa konta. Pierwszym z nich jest konto 015 — „Mienie zlikwidowanych jednostek”, które służy do ewidencji wartości majątku przejętego po zlikwidowanej jednostki. Zgodnie z ustawą o rachunkowości przejęty majątek należy doprowadzić do „wiarygodnej” wartości co powoduje konieczność dodatkowych zapisów księgowych.
Dokonanie rzetelnej wyceny przejętego majątku ma bardzo ważne znaczenie w przypadku zamiaru sprzedaży tegoż majątku. Wiarygodna wycena ma jeszcze większe znaczenie w procesie tworzenia spółki kapitałowej poprzez wniesienie przejętego majątku jako aport. Jest do drugi etap zaproponowanej procedury komercjalizacji. Każda jednostka tworząc odrębny podmiot ewidencjonuje środki przekazane na utworzenie takiego podmiotu na koncie 030 – „Długoterminowe aktywa finansowe” w wysokości środków przekazanych na tworzenie tegoż podmiotu. W przypadku omawianej procedury poza przekazanymi środkami na koncie 030 należy zaewidencjonować przekazane aktywa rzeczowe zaewidencjonowane uprzednio na koncie 015.
Podstawa prawna:

Ustawa z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *