Zatwierdzenie sprawozdania finansowego, część 1

Należy zatem wskazać iż roczne sprawozdania finansowe jednostek, których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym i zakończył się 31 grudnia 2010 r., powinny być zatwierdzone w terminie do 30 czerwca 2011 r.

Zatwierdzenie oznacza, że to sprawozdanie zostało organowi zatwierdzającemu udostępnione w odpowiednim terminie, przeanalizowane, dane w nim zawarte zostały zaakceptowane. Zatwierdzenie to też akceptacja działań podejmowanych w ciągu roku obrotowego przez kierownictwo jednostki. Oznacza także zamkniecie drogi do dokonywania jakichkolwiek zmian w księgach rachunkowych tego roku, którego sprawozdanie finansowe dotyczy, jak i w samym sprawozdaniu finansowym (art. 12 ust 2 uor)

Kto jest uprawniony do zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Roczne sprawozdania finansowe jednostek powinny być zatwierdzone przez odpowiedni organ zatwierdzający. w zależności od formy prawnej jednostki będą to:

  • spółka akcyjna – zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – zwyczajne zgromadzenie wspólników
  • spółka komandytowo-akcyjna – walne zgromadzenie
  • spółka jawna, partnerska, komandytowa, cywilna – wspólnicy
  • przedsiębiorstwa państwowe – rada pracownicza, a w razie jej braku organ założycielski
  • spółdzielnie- walne zgromadzenie członków lub ich przedstawicieli
  • osoba fizyczna prowadząca działalność we własnym imieniu i na własne ryzyko- właściciel

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego następuje na podstawie podjętej uchwały organu zatwierdzającego, decyzji organu założycielskiego lub w przypadku spółek jednoosobowych i przedsiębiorstw osób fizycznych w formie oświadczenia woli właściciela.

W przypadku rocznych sprawozdań finansowych oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, sprawozdanie finansowe uważa się za zatwierdzone, jeżeli zatwierdzone zostało sprawozdanie finansowe przedsiębiorcy zagranicznego, które obejmowało dane sprawozdania finansowego tego oddziału (art. 53 ust. 2b ustawy o rachunkowości)

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *