Rośnie cena skupu, wzrośnie podatek rolny

Trzeba będzie zapłacić wyższy podatek rolny. Wzrosła bowiem średnia cena skupu żyta, którą bierze się pod uwagę przy ustalaniu jego konkretnej stawki.

GUS poinformował właśnie, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 wyniosła 61,48 zł zł za 1 dt (wzrost o 5% r/r). Taki przelicznik zostanie użyty do ustalenia wysokości podatku rolnego za rok podatkowy 2022 na obszarze gminy.

Za 1 ha przeliczeniowy gruntów, będących częścią gospodarstwa rolnego, zapłacić będzie trzeba podatek stanowiący równowartość minimum 2,5 dt żyta. Rolnik za każdy hektar gruntów będzie musiał uiścić daninę w kwocie 153,7 zł. Stawka za 2021 r wyniosła 146,37 zł. Dla porównania – stawkę przeliczeniową żyta za rok 2021 określono na poziomie 58,55 zł/dt, za 2020 – 58,48 zł/dt, za 2019 – 54,36 zł/dt.

Co podlega opodatkowaniu

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, za wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Obowiązek podatkowy w podatku rolnym powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do gruntów lub nastąpiło objęcie gruntów w posiadanie. Jednocześnie, obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Od czego zależy wysokość

Wysokość podatku zależy od wielkości gospodarstwa rolnego, a stawka podatku wynosi równowartość pieniężną 2,5-5 kwintali żyta od 1 hektara przeliczeniowego. Średnią cenę skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy ogłasza Prezes GUS najpóźniej do 20 października każdego roku.

Podatnicy podatku rolnego zobowiązani są do uregulowania płatności w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego. Płatne są do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Płatność może zostać zrealizowana w formie przelewu bankowego lub w przypadku osób fizycznych również w formie gotówkowej. 

Przypomnieć należy, iż w przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100,0 PLN, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Źródło: farmer.pl

ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ (22) 208 28 54 biuro@adn.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *