Czynne rozliczenia międzyokresowe w bilansie – część krótkoterminowa

Rozliczenia międzyokresowe należy w bilansie wyceniać z uwzględnieniem zasady ostrożności. Stąd też konieczne może okazać się dokonanie odpisu aktualizującego w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Wśród okoliczności wskazujących na utratę wartości poszczególnych tytułów zakwalifikowanych do rozliczenia w czasie można na przykład wymienić:

  • wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu – w przypadku, gdy najemca opłacił czynsz z góry za cały okres trwania umowy,
  • koszty prac rozwojowych, które po ich zakończeniu nie przyniosły spodziewanego efektu i w związku z tym nie zostały zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych,
  • zaniechanie prac rozwojowych,
  • zbycie bądź likwidacja środka trwałego, przed zakończeniem okresu rozliczania kosztów w czasie.

W pozycji krótkoterminowe rozliczenia prezentuje się najczęściej rozliczenia wynikające z następujących tytułów przypadających do rozliczenia w 2013 roku:

  • opłaconych z góry świadczeń, które zostaną wykonane w przyszłych okresach, np. czynsze, ubezpieczenia rzeczowe, opłaty za serwisy internetowe, prenumeraty, wykupione szkolenia na przyszły rok,
  • poniesionych wydatków, które będą skutkować korzyściami ekonomicznymi w dłuższym okresie, a ich jednorazowe odpisanie spowodowałoby zniekształcenie wyniku finansowego, np. koszty większych remontów,
  • opłaty wstępnej (inicjalnej) ponoszonej przy zawarciu umowy leasingu operacyjnego, jeśli będzie rozliczana w całym okresie trwania umowy,
  • koszty trwających prac rozwojowych, jeżeli zgodnie z przewidywaniami zakończą się powodzeniem i zostaną zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych w ciągu najbliższego roku
  • kosztów operacji finansowych, jeżeli zgodnie z umową wartość otrzymanych składników aktywów jest niższa od zobowiązania zapłaty za nie, w tym również z tytułu emitowanych przez jednostkę papierów wartościowych (art. 39 ust. 4 uor) – tu np. potrącone przez bank z góry prowizje i odsetki od zaciągniętych kredytów na finansowanie działalności operacyjnej.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *