Księgowy prześle zawiadomienie VAT ZD elektronicznie

…zmienione zostało  rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, (Dz. U. z 2013 r. poz. 85) i od 29 stycznia 2013 w formie elektronicznej może być też składane zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego (VAT-ZD). Wzór zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego określił Minister Finansów w rozporządzeniu w tej sprawie (Dz. U. z 2012 r. poz. 1451).

Księgowi wypełniają to zawiadomienie, jeśli dokonują korekty VAT od nieściągalnych należności w trybie art 89a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.). Przypomnieć należy, że podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona.  Jeśli wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, to jej nieściągalność uznaje się za uprawdopodobnioną.

Na podstawie art 89a ust 5 uvat 5. wierzyciel obowiązany jest wraz z deklaracją podatkową, w której dokonuje korekty zawiadomić o tej korekcie właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego wraz z podaniem kwot korekty oraz danych dłużnika. Dokonuje się tego w formie zawiadomienia VAT ZD.
Nie zawiadamia się o tym fakcie już dłużnika

W momencie dokonania korekty VAT należnego (nabycia prawa do ulgi na złe długi) powstanie u wierzyciela przychód w równowartości tego podatku. Przychód ten powinien zostać zaliczony do pozostałych przychodów operacyjnych, gdyż jest on pośrednio związany z prowadzoną działalnością. Wynika to z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości. Ujęcie tej operacji w księgach rachunkowych wierzyciela przebiegać będzie zapisem:

  • Wn Rozrachunki z tytułu VAT należnego
  • Ma Pozostałe przychody operacyjne

Należy w tym miejscu wskazać, że w momencie dokonania korekty VAT należnego nie powstaje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Zatem wskazane jest ujęcie ulgi na złe długi w ewidencji analitycznej na odrębnym koncie, jako przychody niepodlegające.

Zaznaczyć też trzeba, iż te przepisy mają zastosowanie do wierzytelności powstałych przed 1 stycznia 2013 r., których nieściągalność zostanie uprawdopodobniona według nowych przepisów, po dniu 31 grudnia 2012 r. Tak, więc jeżeli w 2013 r. minie 150. dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie czy na fakturze, dłużnik musi skorygować odliczony VAT. Zatem obowiązek ten obejmie nieuregulowane należności wynikające z faktur, których termin płatności przypadł w dniu 4 sierpnia 2012 r. i później.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *