Ujęcie różnic kursowych od zaliczki w euro na zakup środka trwałego

Zgodnie z przepisami art. 28 ust 8 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654, ze zm.) i art. 16g ust 5 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z poźn. zm.) wartość początkową środka trwałego korygują także różnice kursowe naliczone do dnia oddania środka trwałego do użytkowania.
Jeśli firma wpłaciła zaliczkę na zakup maszyny w EUR do kraju poza UE a zapłata nastąpiła z rachunku walutowego to powstałe na rachunku walutowym różnice kursowe z tyt. transakcji mają wpływ na wartość początkową środka trwałego.
Nie ma, zatem możliwości uznania ich za koszty ( ujemnie różnice kursowe) bądź przychody ( dodatnie różnice kursowe) danego okresu, jeśli przypadają na okres przed oddaniem środka trwałego do użytkowania. Dopiero po oddaniu rzeczowego składnika majątkowego do użytkowania należy różnice kursowe odnosić na wynik finansowy okresu sprawozdawczego.

Powstałe przy rozchodzie środków walutowych z rachunku bankowego różnice kursowe powinno się odnieść na konto środki trwałe w budowie, ponieważ są one związane z zakupem lub wytworzeniem środka trwałego.

Przekazanie zaliczki na poczet budowy środków trwałych powinno także zostać w odpowiedni sposób zaprezentowane na dzień bilansowy. Jeżeli zaliczki zostały przekazane w walucie obcej, na dzień bilansowy wycenia się je według obowiązującego na ten dzień kursu średniego NBP na podstawie art. 30 ust 1 uor. Powstałe w związku z tym różnice kursowe należy ująć na koncie „Środki trwałe w budowie” zapisem:

  • Wn/Ma Środki trwałe w budowie,
  • Ma/Wn Pozostałe rozrachunki.

Proszę ponadto pamiętać, że także różnice kursowe dotyczące nieuregulowanych na dzień bilansowy zobowiązań z tytułu zakupu środków trwałych w budowie, środków trwałych, oraz wartości niematerialnych i prawnych czy inwestycji w nieruchomości – do momentu oddania ich do użytkowania korygują cenę nabycia lub koszt wytworzenia tych składników majątku (art. 28 ust. 8 ustawy o rachunkowości).

Podstawa prawna
28 ust 8 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. jedn. Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm)
art. 16g ust 5 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z poźn. zm.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *