Strata bilansowa a dalsze istnienie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Chodzi mianowicie o stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego.
Artykuł 233 KSH zaliczany jest do grupy przepisów o ochronie kapitału zakładowego, mający zastosowanie, gdy spółka poniesie kwalifikowaną stratę polegającą na tym, że aktywa spółki nie wystarczają na pokrycie całego kapitału zapasowego, kapitałów rezerwowych i połowy kapitału zakładowego. Chroniony nim jest przede wszystkim interes wspólników, którzy mogą postanowić o rozwiązaniu spółki, lub też podjąć stosowny program naprawczy, np. zaciągnięcie kredytu (co z określonych względów może być niewykonalne), połączenie z inną spółką czy znalezienie inwestora strategicznego.
Istotnym, a zarazem kontrowersyjnym zagadnieniem omawianej sytuacji jest obowiązek nałożony na zarząd w przedmiocie zwołania zgromadzenia wspólników w przypadku, gdy przedmiotowa strata wynika z bilansu sporządzonego przez zarząd. Nie budzi wątpliwości, że może to być zarówno bilans roczny, jako element składowy sprawozdania finansowego, jak i bilans bieżący, który sporządzany jest na inny dzień bilansowy, niż dzień kończący rok obrotowy. Zdania mogą natomiast być podzielone w sytuacji, gdy co prawda, w ciągu roku obrotowego nie nastąpiło sporządzenie bilansu (gdyż nie ma takiego prawnego obowiązku), ale sytuacja spółki wyraźnie wskazuje na ponoszenie znacznych strat finansowych. Za obowiązkiem sporządzenia takiego bilansu i zwołania zgromadzenia wspólników w celu podjęcia uchwały co do dalszego istnienia spółki przemawia cel tej regulacji i dobro wspólników oraz to, że zarząd ma pełen dostęp do szczegółowych danych rachunkowych spółki. Z drugiej strony, zarząd może uzasadniać prawidłowość wstrzymania się od sporządzania takiego fakultatywnego bilansu ze względu na brak środków finansowych oraz nienarażanie spółki na dodatkowe koszty z tym związane.
Podstawa prawna:

  • Art. 233 Kodeksu spółek handlowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *