Zaliczki na podatek PIT w formie kwartalnej – praktyczne korzyści

Należy zatem przyjąć, iż w przypadku braku inicjatywy podatnika w przedmiocie jej zmiany, wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy następuje według opisanych zasad.
Istnieje jednak możliwość uiszczania zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku w sposób kwartalny. Wynika to z treści przepisu art. 44 ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z brzmieniem powołanego przepisu, podatnicy, będący małymi podatnikami oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, o których mowa w art. 22k ust. 11, mogą wpłacać zaliczki kwartalne. We wskazanej sytuacji, zaliczkę na podatek PIT wpłaca się do 20. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym osiągnięto dochód.
Definicja małego podatnika zawarta jest w art. 5a pkt 20 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem za małego podatnika uważa się podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 000 zł. Z uwagi na fakt, iż 1 października 2012 r. kurs EURPLN wynosił 4,2230, status małego podatnika posiadają osoby fizyczne, których sprzedaż w roku 2013 nie przekroczyła kwoty 5.068.000 PLN.
Praktyczne konsekwencje rozliczania się w sposób kwartalny polegają w szczególności na zwiększeniu bieżącej płynności finansowej i możliwości wykorzystywania środków finansowych przeznaczonych na zapłatę podatku w okresie dłuższym niż w przypadku wpłacania zaliczek na podatek PIT w sposób miesięczny.
W obecnym stanie prawnym przejście na „kwartalne” zaliczki nie przyczyni się do ograniczenia ilości dokumentów w podmiocie, bowiem od roku 2007 nie obowiązują już składanie comiesięcznie deklaracje o zaliczce na podatek PIT w ciągu roku, PIT-5.  Jednakże warto rozważyć możliwość uiszczania zaliczek w formie kwartalnej z uwagi na możliwość dysponowania środkami pieniężnymi w dłuższym terminie.
Podstawa prawna:

  • Art. 5a i 44 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Autor:
\"\" Samir Kayyali – Doradca Podatkowy, ekonomista, ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem podatkowym. Obecnie prowadzi własną praktykę podatkową. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze jak i polskich kancelariach prawnych i podatkowych. Jego praktyka obejmuje w szczególności restrukturyzację grup kapitałowych w celu osiągnięcia optymalizacji podatkowej, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych oraz podatku VAT. Nadzorował szereg badań due diligence oraz uczestniczył w obsłudze rachunkowo-podatkowej przekształceń oraz likwidacji spółek prawa handlowego. Absolwent międzynarodowych studiów Master Studies in Finance na kierunku Corporate Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach podatkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych i kursach przygotowujących do egzaminu na doradcę podatkowego. Stale publikuje komentarze i artykuły zarówno w prasie eksperckiej jak i popularnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *