Zawiadomienie VAT ZD – jak je ująć w księgach rachunkowych, część 2

Dowodem księgowym, na podstawie, którego zostanie dokonany zapis w księgach rachunkowych, powinien być dowód Polecenie księgowania sporządzony na podstawie deklaracji VAT i zawiadomienia VATZD, jeżeli ten dokument zawiera wszystkie niezbędne wymagane dane określone w art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

W momencie dokonania korekty VAT należnego (nabycia prawa do ulgi na złe długi) powstanie u wierzyciela przychód w równowartości tego podatku. Przychód ten powinien zostać zaliczony do pozostałych przychodów operacyjnych, gdyż jest on pośrednio związany z prowadzoną działalnością. Wynika to z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości. Ujęcie tej operacji w księgach rachunkowych wierzyciela przebiegać będzie zapisem:

  • •    Wn Rozrachunki z tytułu VAT należnego
  • •    Ma Pozostałe przychody operacyjne

Przykład
Spółka sprzedała kontrahentowi w 7 września 2012 r. towary za 150.000 netto, VAT 34.500zł. Podatek VAT należny został przez spółkę wykazany w deklaracji VAT -7 za wrzesień 2012r. W lutym 2013 mija 150 dni od dnia wyznaczonego terminu płatności. Faktura nie została uregulowana przez dłużnika do dnia złożenia przez niego deklaracji za luty 2013 i zostały wypełnione pozostałe warunki z art 89a uvat:

  • dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego, jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
  • na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty, wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi, jako podatnicy VAT czynni, oraz dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
  • od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Spółka zmniejszy w deklaracji za luty 2013 kwotę podstawy podatkowania o 150.000 zł i kwotę podatku o 34.500. Dodatkowo przekaże do US zawiadomienie VAT ZD
W księgach rachunkowych zaksięgować powinna

  • Wn Rozrachunki z tytułu VAT należnego 34.500zł
  • Ma Pozostałe przychody operacyjne 34.500zł

W kolejnej części opracowania zwrócona zostanie uwaga na to, co powinna zrobić spółka, jeśli w marcu 2013 r. lub później dłużnik zapłaci tę należność lub jej część.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *