Sejm przyjął ustawę budżetową na 2023 rok

Dochody budżetu państwa wyniosą 604,5 mld zł, a wydatki  672,5 mld zł. 68 mld zł deficytu to środki, które wzmocnią rozwój gospodarki w przyszłym roku. Zapewnione są też pieniądze na priorytetowe działania rządu w zakresie polityki społeczno-gospodarczej. Wydatki na obronność z budżetu wzrosną do 3% PKB.

To najlepszy budżet na obecne czasy, idziemy drogą środka, równoważymy wrażliwość społeczną z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo finansów publicznych. Mamy świadomość, że rozdmuchanie wydatków publicznych może utrudniać zejście inflacji do bardziej akceptowalnych poziomów. Dlatego w tym trudnym, dynamicznym okresie angażujemy środki przede wszystkim we wsparcie osób najbardziej dotkniętych skutkami wojny w Ukrainie i  kryzysu energetycznego. W razie potrzeby, w kolejnym roku na bieżąco podejmować będziemy decyzję odnośnie ewentualnego rozszerzenia mechanizmów wsparcia – powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska

Ustawa budżetowa na 2023 r. zakłada:

 • prognozę dochodów budżetu państwa w kwocie 604,5 mld zł
 • limit wydatków budżetu państwa na poziomie 672,5 mld zł,
 • deficyt budżetu państwa w wysokości nie większej niż 68 mld zł,
 • deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie 4,5% PKB,
 • dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 53,3% PKB.

Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne:

 • wzrost PKB w ujęciu realnym o 1,7%,
 • inflację w ujęciu średniorocznym wynoszącą 9,8%,
 • wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej o 7,8%,

W budżecie środków europejskich projekt ustawy budżetowej na 2023 rok zakłada:

 • dochody budżetu środków europejskich:107 mld zł,
 • wydatki budżetu środków europejskich: 123,2 mld zł,
 • deficyt budżetu środków europejskich w wysokości nie większej niż 16,2 mld zł.

Dochody

Na prognozowany wzrost dochodów budżetu państwa w 2023 r. będzie miała wpływ sytuacja makroekonomiczna.

W porównaniu do 2022 r. makroekonomiczne warunki gromadzenia dochodów podatkowych nie będą aż tak dobre jak w roku obecnym, ale dalej, zarówno w ujęciu realnym jak i nominalnym, będziemy mieli do czynienia ze wzrostem bazy podatkowej.

Drugim istotnym czynnikiem jest przyjęte założenie o ważnej zmianie w działaniach, które mają na celu ograniczenie negatywnych konsekwencji wysokiej inflacji, szczególnie w zakresie energii i gazu. Zamiast obniżonej stawki podatku VAT zaczną bowiem obowiązywać inne pozapodatkowe rozwiązania.

Wydatki

Ustawa budżetowa na rok 2023 została przygotowana z zastosowaniem stabilizującej reguły wydatkowej z uwzględnieniem nieprzekraczalnego limitu wydatków oraz zabezpieczeniem skutków finansowych, niezbędnych do kontynuacji dotychczasowych priorytetowych działań rządu.

W ustawie budżetowej na 2023 r. zapewniamy m.in.:

 • zwiększenie środków na służbę zdrowia do poziomu ponad 6% PKB,
 • środki na kluczowe programy społeczne takie jak 500+, „Dobry Start” czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy,
 • waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2023 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 113,8% oraz tzw. 13. emeryturę,
 • 3% PKB na obronność,
 • zwiększenie funduszu wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej,
 • środki na realizację zadań inwestycyjnych m.in. w obszarze zdrowia, transportu lądowego czy kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
 • zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki,
 • zwiększenie wydatków na rolnictwo.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Webinar podatkowy


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ 517 263 211 biuro@adnpodatki.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *