Ulga mieszkaniowa – światełko w ciemnym tunelu

Autor: Mateusz Cedro, Manager w Kancelarii Dor. Pod. R. Żuk

Mateusz CedroJak już prezentowałem na portalu, przepisy regulujące tzw. ulgę mieszkaniową z uwagi na zmienne brzmienie w ostatnich latach i skomplikowane stany faktyczne są zmorą większości podatników, którzy sprzedali nieruchomość i przeznaczyli uzyskane w ten sposób środki na zakup nowej.

Moja poprzednia publikacja dotyczyła najpoważniejszego problemu z którym borykają się Ci podatnicy, którzy pomimo wstępnej umowy na zakup nowego loku i wpłaty całości środków z winy dewelopera nie zawarli w terminie aktu notarialnego zakupu nowego lokum.

Jak wykazałem, w takich przypadkach organy podatkowe stoją niestety na niekorzystnym w tym względzie stanowisku i żądają zapłaty podatku wraz z odsetkami.

Przypomnijmy, iż przedmiotowa sprawa dotyczy interpretacji treści przepisu art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) UoPIT (z uwagi na różne stany prawne treść ulegała zmianie – przedmiotowa obowiązywała do dnia 31 grudnia 2006 r.), który stanowi, iż wolne od podatku są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od sprzedaży:

  • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,
  • na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację – na cele mieszkalne – własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W mojej ocenie, tzw. ulgą mieszkaniową są również objęte także przychody wydatkowane na nabycie prawa do lokalu przed zawarciem definitywnej umowy sprzedaży. Wydatkowanie na cele mieszkaniowe nie powinno być uzależnione od formy zawarcia zakupu – zwłaszcza od terminu potwierdzenia transakcji aktem notarialnym.

Poparcie dla mojego stanowiska zostało wyrażone w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 21 stycznia 2016 r., (sygn. akt: I SA/Sz 1244/15), który wskazał , iż ,,(…) w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych niezbędne jest wydatkowanie przychodu uzyskanego ze zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, o których mowa w art. 30e, na własne cele mieszkaniowe w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Przepis ten nie wymaga jednak, by nabycie prawa własności lokalu nastąpiło we wskazanym powyżej terminie. (…).”

Przedmiotowe rozstrzygnięcie powzięte przez WSA w Szczecinie stanowi niewątpliwą nadzieje podatników obawiających się żądania zapłaty podatku ze strony fiskusa z powodu niepodpisania aktu notarialnego z deweloperem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *