Skrót z 80 posiedzenia Senatu cz.1

Nowelizacja ma na celu uproszczenie przepisów, usunięcie wątpliwości interpretacyjnych oraz wyeliminowanie regulacji powodujących uciążliwe obowiązki dla podatników. Realizuje ona konstytucyjną zasadę in dubio pro tributario, a mianowicie  niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego będą rozstrzygane na korzyść podatnika. Ustawa zmienia zasady kontrolowania przedsiębiorcy na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wprowadzając możliwość przeprowadzenia kontroli, za zgodą lub na wniosek kontrolowanego, w miejscu przechowywania dokumentacji, w tym ksiąg podatkowych, innym niż siedziba i miejsce wykonywania działalności kontrolowanego. Jedna z senackich poprawek zakłada nowe brzmienie zasady "in dubio pro tributario": niedające się usunąć wątpliwości co do wykładni (a nie treści) przepisów organ rozstrzyga na korzyść podatnika lub innej strony postępowania. 
– brakiem poprawek do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Był to projekt prezydencki. Ta tzw. ustawa rodzinna upraszcza system urlopów związanych z opieką nad dzieckiem i ma ułatwić korzystanie z elastycznych form czasu pracy ze względu na obowiązki rodzinne. Nowelizacja włącza dodatkowy urlop macierzyński do urlopu rodzicielskiego  i ujednolica zasady dotyczące urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego. Nowe przepisy umożliwią rodzicom korzystanie z urlopów rodzicielskich i wychowawczych do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat, a zatem również na początku nauki w szkole. Ułatwienia dotyczyć będą rodziców, z których jedno jest pracownikiem, a drugie prowadzi działalność gospodarczą. Będą oni mogli wymieniać się opieką nad dzieckiem i przysługującym z tego tytułu urlopem lub zasiłkiem. W przypadku łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą w niepełnym wymiarze, wymiar urlopu rodzicielskiego ulegać będzie wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż do 64 tygodni lub do 68 tygodni w przypadku urodzenia więcej dzieci przy jednym porodzie. Urlop ojcowski będzie można wykorzystać do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia, a nie – jak obecnie – w pierwszym roku życia. Urlop ojcowski będzie mógł być wykorzystany jednorazowo albo w dwóch, tygodniowych częściach.
– wprowadzeniem 12 głównie doprecyzowujących poprawek do ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw, powstałej na bazie projektu rządowego. Celem nowelizacji jest zwiększenie poziomu ochrony konsumentów korzystających z usług firm udzielających kredytów i pożyczek konsumenckich, które nie muszą posiadać zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie takiej działalności. Ta tzw. ustawa antylichwiarska  ma umożliwić skuteczne eliminowanie z obrotu gospodarczego podmiotów wykonujących działalność reglamentowaną na rynku finansowym bez zezwolenia, czyli nielegalnie, w szczególności firm prowadzących działalność z zamiarem oszustwa. Chodzi o pobieranie nadmiernych, nieuzasadnionych opłat związanych z udzieleniem i obsługą pożyczki. Postępowanie wyjaśniające, nie dłuższe niż sześć miesięcy, będzie prowadzone w siedzibie Urzędu KNF, a także w miejscu prowadzenia działalności przez kontrolowany podmiot, w szczególności w lokalu jego centrali, oddziału lub przedstawicielstwa, w dniach i godzinach pracy tego podmiotu. Upoważniony pracownik KNF będzie uprawniony do swobodnego poruszania się po miejscach i w pomieszczeniach podmiotu, bez obowiązku uzyskania przepustki, z prawem wglądu do ksiąg, dokumentów lub innych nośników informacji. KNF będzie mogła udostępnić informacje stanowiące tajemnicę bankową przy kierowaniu do prokuratury zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw z zakresu funkcjonowania rynku finansowego. Za utrudnianie postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez inspektorów KNF będzie grozić grzywna do 500 tys. zł, kara ograniczenia wolności albo kara więzienia do dwóch lat. Zaproponowano też wprowadzenie do ustawy o kredycie konsumenckim nowego podmiotu – instytucji pożyczkowej, której prowadzenie wbrew warunkom określonym w ustawie podlegać będzie grzywnie do 500 000 zł i karze pozbawienia wolności do dwóch lat. Jedna z poprawek senackich określa siedmiodniowy termin, w jakim biuro informacji kredytowej dokonuje aktualizacji informacji. Kolejna poprawka wskazuje, że wyłączenie ze stosowania przepisów o pozaodsetkowych kosztach kredytu dotyczy tylko podmiotów nadzorowanych, udzielających kredytu konsumenckiego w drodze umowy o kartę kredytową oraz kredytu w rachunku oszczędnościowym-rozliczeniowym.
– 13. poprawkami do ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, której projekt przygotowali posłowie. Celem ustawy jest podwyższenie poziomu ochrony osób korzystających z usług finansowych przez  określenie trybu i terminów dla reklamacji składanych przez klientów w ramach procedur skargowych rozpatrywanych przez podmioty rynku finansowego np. banki, towarzystwa emerytalne, domy maklerskie czy zakłady ubezpieczeń. Na rozpatrzenie reklamacji będą one mieć 30 dni, a w szczególnie skomplikowanych sprawach termin będzie mógł być przedłużony do 60 dni. Ustawa przewiduje również powołanie Rzecznika Finansowego, którego celem będzie działanie na rzecz ochrony klientów podmiotów rynku finansowego. Rzecznik ma być powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na czteroletnią kadencję. Instytucja Rzecznika Finansowego będzie budowana w oparciu o funkcjonującą dotychczas instytucję Rzecznika Ubezpieczonych. Rzecznik Finansowy przejmie kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych, przy czym jego obszar kompetencyjny będzie obejmował wszystkie sektory rynku finansowego. Do jego zadań należeć będzie m.in. rozpatrywanie skarg na nieuwzględnienie roszczeń klientów przez podmioty rynku finansowego. Rzecznik będzie mógł nałożyć karę do 100 000 zł na podmioty rynku finansowego, które nie dotrzymują terminów rozpatrywania reklamacji. Senatorowie zaproponowali poprawkę przenoszącą biuro rzecznika finansowego z Warszawy do Łodzi. W propozycji zapisano też możliwość tworzenia oddziałów biura w innych miastach.
– 8 poprawkami do ustawy o zmianie niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, wywodzącą się z projektu rządowego. Ustawa zawiera szereg rozwiązań zachęcających do korzystania z mediacji i innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych, w szczególności między przedsiębiorcami, co powinno zmniejszyć  obciążenie sądów oraz skrócić czas rozpatrywania spraw. Wprowadza ona obowiązek zamieszczania w pozwie informacji, czy strony podjęły próbę polubownego rozwiązania sporu. Brak takich działań będzie musiał być wyjaśniony przez powoda. Sędziowie będą musieli ocenić czy sprawa, w której mają rozstrzygać, może zostać rozwiązana przez mediację. Będą mogli nakazać stronom udział w spotkaniu informacyjnym na temat tej metody rozwiązywania sporów. Sprawy będą mogły być kierowane do mediacji wielokrotnie na każdym etapie postępowania. Czas trwania mediacji ma być wydłużony z jednego do trzech miesięcy. Ustawa wprowadza też stałych mediatorów. Ich lista będzie dostępna w internecie. Osoby w trudnej sytuacji finansowej będą zwolnione z kosztów mediacji – wy
datki te będą zaliczone do kosztów sądowych. W nowelizacji znalazły się też zmiany umożliwiające szersze korzystanie z sądów arbitrażowych. Termin na wniesienie skargi do sądu powszechnego o uchylenie wyroku sądu polubownego został skrócony z trzech do dwóch miesięcy, a rozpatrywanie takich skarg przez sądy powszechne ma odbywać się tylko w jednej instancji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *