Skrót z 80 posiedzenia Senatu cz.2

Ta druga na tym posiedzeniu nowelizacja ustawy upraszcza procedury podatkowe oraz uszczelnia systemu poboru podatków. Obok pełnomocnictwa szczegółowego do jednej sprawy wprowadzone zostaje pełnomocnictwo ogólne uprawniające do reprezentowania we wszystkich sprawach podatkowych. Pełnomocnictwo będzie składane elektronicznie do centralnego rejestru i nie będzie podlegać opłacie skarbowej. Ustawa wprowadza ujednoliconą formę elektronicznych raportów z ksiąg podatkowych, co ma skrócić czas kontroli oraz przyspieszyć analizę danych. Zmienia się rozpiętość stawek odsetek za zwłokę – o stawkę obniżoną (50 proc. stawki za zwłokę) i stawkę podwyższoną (150 proc. stawki za zwłokę). Odsetki obniżone mają służyć promowaniu samodzielnego korygowania błędów w deklaracjach przez podatników. Podwyższenie stawki odsetek za zwłokę ma służyć prewencji przed uchylaniem się od obowiązków podatkowych w obszarach o podwyższonym ryzyku –  VAT, akcyza i cło. Kolejna zmiana zakłada wyznaczanie jednego urzędu do postępowania w sprawach powiązanych podmiotów – w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa skarbowego. Powstanie jeden Rejestr Zastawów Skarbowych w miejsce rejestrów prowadzonych przez naczelników urzędów skarbowych i Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych. Ma on być dostępny dla każdego, nieodpłatnie, przez internet z opcją własnego wydruku. Przewidziano wydawanie ogólnej interpretacji podatkowej zamiast powielania interpretacji indywidualnych. Przewidziano też możliwość zapłaty podatku za pomocą karty płatniczej. Unowocześniono sposób doręczania pism – wprowadzono opcję wskazania adresu do korespondencji innego niż adres zamieszkania, doręczenia pism do skrytki pocztowej oraz bezpośrednio pełnomocnikom zawodowym (adwokatom, radcom prawnym, doradcom podatkowym). Senatorowie zaproponowali, aby podatki można było opłacać nie tylko kartami płatniczymi, ale też innymi mobilnymi instrumentami płatniczymi, a także aby pełnomocnikami tymczasowymi w postępowaniu podatkowym oprócz doradców podatkowych mogli być też adwokaci i radcy prawni.
– brakiem poprawek do ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, której projekt opracował rząd. Nowelizacja  upraszcza przepisy w zakresie podatku akcyzowego oraz znosi lub ogranicza niektóre uciążliwe i zbędne obowiązki administracyjne, które dotyczą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych. Pozwoli to firmom obniżyć koszty działalności. Daje ona podatnikowi możliwość wyboru w określonych sytuacjach organu podatkowego w zakresie akcyzy. Ewidencja prowadzona na potrzeby akcyzy będzie mogła być zastąpiona dokumentacją prowadzoną na potrzeby podatkowe lub księgowe inne niż akcyza. Dokumentacja dotycząca kontroli wyrobów akcyzowych będzie ograniczona przez wyeliminowanie podwójnej weryfikacji podmiotów przed wydaniem zezwolenia akcyzowego oraz podwójnej dokumentacji dotyczącej składu podatkowego, a także wprowadzenie jednego wniosku o wydanie zezwolenia i urzędowe sprawdzenie. Nowelizacja wprowadza zwolnienie z akcyzy dla zakładów energochłonnych rozpoczynających działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów węglowych lub gazowych. Z akcyzy będą też zwolnione przedsiębiorstwa wykorzystujące energię elektryczną do celów tzw. redukcji chemicznej w procesach elektrolitycznych, metalurgicznych i mineralogicznych. Rozwiązania te mają zrównać pozycję konkurencyjną polskich przedsiębiorstw z firmami z innych krajów unijnych.
– brakiem poprawek do ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Był to projekt senacki. Nowelizacja zwalnia od podatku od nieruchomości gminę, która jest właścicielem tej nieruchomości. Zwolnienie obejmie grunty i budynki lub ich części, będące własnością gminy. Za nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza lub z których korzystają podmioty inne niż gmina, podatek nadal będzie odprowadzany. Nowelizacja ma wyeliminować sytuacje, w których gmina pobiera podatek od siebie samej (wpływy z podatku od nieruchomości stanowią dochody gmin).
– brakiem poprawek do ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Projekt stanowił przedłożenie poselskie. Nowelizacja przedłuża na przyszły rok obowiązujące w 2015 r. zasady obliczania wysokości i podziału środków przekazywanych przez bogatsze województwa na rzecz uboższych, tzw. janosikowego. Chodzi o wysokość progu dochodów, powyżej którego niektóre województwa będą musiały dokonywać wpłat do budżetu państwa na rzecz innych. Analogicznie, jak w 2015 r., próg ten będzie wynosić 125 proc. średnich dochodów podatkowych dla wszystkich województw sprzed dwóch lat. Ponadto, tak jak w tym roku, w 2016 r. maksymalna wysokość „janosikowego” wpłacanego przez województwa będzie wynosić nie więcej niż 35 proc. dochodów podatkowych sprzed dwóch lat. Analogicznie do obecnie obowiązujących zasad w 2016 r. możliwe będzie obniżenie wpłat do budżetu państwa na rzecz innych województw w przypadku słabszej koniunktury gospodarczej. Jeśli w trakcie roku budżetowego wpływy płatnika „janosikowego” z podatków spadną o więcej niż 10 proc. w stosunku do poprzedniego rocznego okresu, wtedy wpłaci on o 10 proc. mniejszą kwotę do budżetu. Tak, jak w br., na przyszły rok przewidziane są także dodatkowe dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie budowy, remontów i utrzymania dróg wojewódzkich w kwocie 210 mln zł. Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące „janosikowego” dla województw są związane z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z marca 2014 r. TK uznał za niezgodny z ustawą zasadniczą mechanizm obliczania wysokości wpłat województw do budżetu państwa oraz zasady podziału części regionalnej subwencji ogólnej dla województw, gdyż nie gwarantują one województwu zachowania istotnej części dochodów na realizację własnych zadań.  Aby naprawić przepisy, w październiku 2014 r. Sejm znowelizował ustawę. Bez przyjęcia obecnej nowelizacji samorządy województw nie otrzymałyby w 2016 r. „janosikowego”, gdyż nie byłoby podstawy prawnej do wnoszenia wpłat i podziału środków między uboższe województwa.
81 posiedzenie Senatu RP VIII kadencji planowo odbędzie się w dniach     2 i 3 września 2015 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *