Obowiązki spadkobiercy przedsiębiorcy

W tenże sposób Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie ustosunkował się w interpretacji indywidualnej z dnia 25 czerwca 2009 r. (sygn.IPPP2/443-383/09-2/AS) do zapytania spadkobierczyni, która kontynuuje prowadzenie działalności gospodarczej po zmarłym mężu i posiadała wątpliwości odnośnie obowiązku sporządzenia spisu z natury oraz opodatkowania podatkiem VAT środków trwałych, które pozostały w majątku przedsiębiorstwa spadkodawcy po jego śmierci.

W cytowanym orzeczeniu organ podatkowy wskazał, iż zgodnie z art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej, spadkobiercy podatnika przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Natomiast art. 97 § 2 Ordynacji przewiduje, iż jeżeli, na podstawie przepisów prawa podatkowego, spadkodawcy przysługują prawa o charakterze niemajątkowym, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, uprawnienia te przechodzą na spadkobierców pod warunkiem dalszego prowadzenia tej działalności na ich rachunek.

Z kolei art. 96 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług (zwanej dalej ustawą o VAT) stanowi o tym, iż jeśli podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT zaprzestał wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, jest obowiązany zgłosić zaprzestanie działalności naczelnikowi urzędu skarbowego, a w przypadku gdy zaprzestanie działalności nastąpiło w wyniku śmierci podatnika, zgodnie z art. 96 ust. 7 ustawy o VAT, zawiadomienie o zaprzestaniu działalności dokonuje jego następca prawny. Zatem następcy prawni po śmierci podatnika podatku VAT posiadają obowiązek zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o tym fakcie, składając zgłoszenie VAT-Z.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał również, iż w przypadku, gdy działalność ma być kontynuowana przez następcę prawnego posiada on obowiązek zarejestrowania się jako odrębny podmiot gospodarczy. Przepisy podatkowe nie przewidują bowiem możliwości kontynuowania działalności z wykorzystaniem numeru identyfikacji podatkowej zmarłego podatnika, który prowadził działalność jednoosobowo. Spadkobierca po zarejestrowaniu własnej działalności, będzie w takim przypadku odrębnym podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek.

Odpowiadając na pytanie dotyczące konieczności dokonania remanentu likwidacyjnego organ podatkowy wskazał, iż stosownie do art. 14 ust. 5 ustawy o VAT, do sporządzenia i złożenia spisu z natury obowiązani są podatnicy, którzy zaprzestali wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu w okolicznościach wymienionych w art. 14 ust. 1 i 3 ustawy o VAT. Co niezwykle istotne w niniejszej sprawie, wśród wymienionych okoliczności, powodujących powstanie obowiązku sporządzenia spisu z natury, nie wymienia się jednak śmierci podatnika.

Mając na uwadze wskazane regulacje prawne należy stwierdzić, iż następca prawny nie jest obowiązany do sporządzenia remanentu likwidacyjnego, a tym samym do zapłaty podatku należnego od przejętych po śmierci spadkobiercy towarów.  Warto również podkreślić, iż również na mocy przepisów Ordynacji podatkowej spadkobierca nie jest obowiązany do sporządzenia spisu z natury, gdyż wspomniane przepisy przewidują jedynie odpowiedzialność spadkobiercy za zobowiązania spadkodawcy, ale tylko tych powstałych za jego życia, zaś obowiązek sporządzenia remanentu powstaje po zaprzestaniu wykonywania czynności opodatkowanych, czyli po śmierci podatnika.

Jedna myśl na temat “Obowiązki spadkobiercy przedsiębiorcy”

  1. Zwrócić warto uwagę iż trwają prace nad ustawa która w zakresie podatkowym miałaby załagodzić skutki tegorocznej powodzi.Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. na stronie Sejmu jest pod numerem 3142

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *