Komercjalizacja – nadzór właścicielski w JST, część II

Różnorodność zadań oraz rozbudowane struktury w różnych sytuacjach wymuszają jednak częste zmiany co może wiązać się z likwidacją niektórych jednostek. Niejednokrotnie po likwidacji jednostki tworzy się w jej miejsce nowy podmiot w oparciu o kodeks spółek handlowych. Podstawowym celem nadzoru właścicielskiego jest dążenie do ciągłego podwyższania efektywności działania spółki.

W przypadku jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialność za administrowany majątek jest jeszcze większa, gdyż powierzone środki pochodzą pośrednio lub bezpośrednio od społeczeństwa, którego poszczególni członkowie odprowadzają podatki oraz inne opłaty. Nadzór nad funkcjonowaniem spółek komunalnych jest podstawowym zadaniem każdej jednostki. Jednak w przypadku spółek komunalnych należy pamiętać, że ich podstawowym działaniem jest realizacja potrzeb lokalnej społeczności. Zwiększenie efektywności najczęściej związane jest z maksymalizacją zysku, natomiast podstawowym elementem wpływającym na zwiększenie tego zysku są opłaty ponoszone przez członków lokalnej społeczności.

Wśród najważniejszych obszarów nadzoru, które powinny być uwzględniane w podejmowaniu decyzji związanych z komercjalizacją zadań publicznych:

  • ocena sprawozdań finansowych spółki – rzetelna informacja zawarta w sprawozdawczości jest podstawą do oceny jakości zarządzania;
  • opiniowanie planu operacyjnego i strategicznego spółki – opinia taka może zostać wyrażona dopiero po analizie kluczowych składników majątku oraz płynności spółki w celu sprawdzenie możliwości przyszłego finansowania zadań zawartych w planie;
  • opiniowanie polityki cenowej usług spółki – decyzje dotyczące zwiększenia cen usług powinny być poprzedzone analizą osiągniętego wyniku finansowego oraz odpowiednimi symulacjami tegoż wyniku po hipotetycznej zmianie cen;
  • autoryzowanie działań związanych z majątkiem spółki – nie jest to również możliwe bez rzetelnej informacji na temat posiadanego przez spółkę majątku.

Należy pamiętać, że rolę wspomagającą proces decyzyjny pełni system rachunkowości. Dzięki informacjom zawartym w tym systemie można ocenić różne warianty decyzyjne – można nawet prognozować skutki finansowe poszczególnych wariantów w najbliższej przyszłości. Jednak podjęta decyzja musi również uwzględniać skutki społeczne, które nie są możliwe do oceny na podstawie systemu rachunkowości.

Podstawa prawna:
Ustawa z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *