Ujęcie kosztów prac badawczo-rozwojowych w księgach rachunkowych, cześć 2

W pierwszej części opracowania wskazane zostały ogólne cechy pozwalające rozróżnić prace badawcze od rozwojowych wg prawa bilansowego.

MSR 38 wskazuje także podobne (w porównaniu z ustawą o rachunkowości) kryteria kapitalizacji prac rozwojowych w aktywach bilansu, tj.:

  • możliwość, z technicznego punktu widzenia, ukończenia składnika wartości niematerialnych tak, aby nadawał się do użytkowania lub sprzedaży;
  • zamiar ukończenia składnika wartości niematerialnych oraz jego użytkowania lub sprzedaży;
  • zdolność do użytkowania lub sprzedaży składnika wartości niematerialnych;
  • sposób, w jaki składnik wartości niematerialnych będzie wytwarzał prawdopodobne przyszłe korzyści ekonomiczne (m.in. trzeba udowodnić istnienie rynku na produkty powstające dzięki składnikowi wartości niematerialnych lub na sam składnik albo – jeśli składnik ma być użytkowany przez jednostkę – użyteczność składnika wartości niematerialnych);
  • dostępność stosownych środków technicznych, finansowych i innych, które mają służyć ukończeniu prac rozwojowych oraz użytkowaniu lub sprzedaży składnika wartości niematerialnych;
  • możliwość wiarygodnego ustalenia nakładów poniesionych w czasie prac rozwojowych, które można przyporządkować temu składnikowi wartości niematerialnych.

Standard wskazuje jednocześnie, iż nie można aktywować kosztów uprzednio odpisanych w ciężar rachunku wyników w związku z niespełnieniem przez dane projekty odpowiednich warunków w okresach wcześniejszych. Należy zwrócić uwagę na konieczność wiarygodnego ustalenia kosztów poniesionych na prace rozwojowe, co stanowi jedno z kryteriów ich ujęcia. W praktyce oznacza to m. in. konieczność szczegółowego ewidencjonowania czasu pracy pracowników uczestniczących w wytwarzaniu tego typu aktywów (np. personelu działu badań i rozwoju lub IT).

Zgodnie z MSR 38, wszelkie koszty ponoszone na etapie prac badawczych powinny być ujmowane bezpośrednio w zysku lub stracie okresu. W przypadku braku możliwości rozróżnienia etapu prac badawczych i prac rozwojowych, traktować należy wszystkie ponoszone nakłady jak gdyby zostały poniesione wyłącznie na etapie prac badawczych. Ustawa o rachunkowości nie precyzuje ujmowania nakładów na prace badawcze – zasadne jest wówczas stosowanie uregulowań zawartych w MSR.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *