Ujęcie kosztów prac badawczo-rozwojowych w księgach rachunkowych, część 1

Zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 14 ustawy o rachunkowości, do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się koszty zakończonych prac rozwojowych. Warunki zaliczania do aktywów kosztów prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby, poniesione przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii są wymienione w art. 33 pkt 2 wyżej wymienionej ustawy i są następujące:

  • produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie określone;
  • techniczna przydatność produktu lub technologii została stwierdzona i odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie jednostka podjęła decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii;
  • koszty prac rozwojowych zostaną pokryte, według przewidywań, przychodami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii.

Bardziej szczegółowe uregulowania dotyczące kosztów prac badawczo-rozwojowych zawarte są w MSR 38 „Wartości niematerialne”. Zgodnie z par. 52 MSR 38, proces wytwarzania tego typu aktywów należy podzielić na dwie fazy:

  • etap prac badawczych;
  • etap prac rozwojowych.

Etap prac badawczych charakteryzuje się nowatorskim i zaplanowanym poszukiwaniem rozwiązań podjętym z zamiarem zdobycia i przyswojenia nowej wiedzy naukowej i technicznej. Prace rozwojowe (projektowe) są natomiast bardziej praktycznym zastosowaniem odkryć badawczych lub też osiągnięć innej wiedzy w planowaniu lub projektowaniu produkcji nowych lub znacznie udoskonalonych materiałów, urządzeń, produktów, procesów technologicznych, systemów lub usług, które mają miejsce przed rozpoczęciem produkcji seryjnej lub zastosowaniem.

Prace rozwojowe mają więc bardziej zaawansowany charakter w stosunku do prac badawczych i mogą przykładowo obejmować:

  • projektowanie, wykonanie i testowanie prototypów i modeli doświadczalnych (przed ich wdrożeniem do produkcji seryjnej lub użytkowania);
  • projektowanie narzędzi, przyrządów do obróbki, form i matryc z wykorzystaniem nowej technologii;
  • projektowanie, wykonanie i funkcjonowanie linii próbnej, której wielkość nie umożliwia prowadzenia ekonomicznie uzasadnionej produkcji przeznaczonej na sprzedaż;
  • projektowanie, wykonanie i testowanie wybranych rozwiązań w zakresie nowych lub udoskonalonych materiałów, urządzeń, produktów, procesów, systemów lub usług.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *