Na czym polega spis z natury środków pieniężnych

Wymagany jest na ostatni dzień roku obrotowego. Przy czym nie musi być to rzeczywiście ostatni dzień roku.

Jeśli w firmie ostatni dzień pracy to np. 23 grudnia, a pierwszy dzień pracy w nowym roku to 4 stycznia, to inwentaryzacja może być przeprowadzona albo 23 grudnia po zakończeniu pracy. Może być także przeprowadzona 4 stycznia przed faktycznym rozpoczęciem pracy.

Ponadto spis z natury w kasie sporządza się w każdym przypadku zmiany kasjera, a dla celów kontroli z częstotliwością określoną przez kierownika jednostki – każdorazowo po wydaniu zarządzenia o przeprowadzeniu inwentaryzacji środków pieniężnych.

Przeprowadzając spis przelicza się wszystkie środki pieniężne znajdujące się w kasie: gotówkę (w postaci banknotów i monet), wyrażoną w walucie polskiej, jak i obcej, a także inne środki pieniężne, np. czeki obce czy weksle obce. Spis z natury gotówki polega na liczeniu wszystkich monet i banknotów luzem, jak również bilonu i banknotów w opakowaniach, pod warunkiem, że opakowanie jest oryginalne (w nienaruszonym stanie), a ilość i rodzaj środków pieniężnych znajdujących się w tych opakowaniach są wyrywkowo sprawdzane. Inwentaryzację kasy przeprowadza zespół spisowy w obecności osoby odpowiedzialnej materialnie (kasjera).
Jeśli podczas inwentaryzacji kasy spisywane są również posiadane weksle i czeki obce, sprawdza się przede wszystkich ich stan (ilość, wartość nominalną), realność, ważność oraz terminy ich płatności.

Podczas inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie komisja inwentaryzacyjna powinna sprawdzić nie tylko stan gotówki w kasie, ale także przestrzeganie przyjętych w jednostce zasad obrotu gotówkowego, a w szczególności:

1. prawidłowość prowadzenia raportów kasowych,
2. przestrzegania pogotowia kasowego, jeżeli jest ustalone,
3. prawidłowość udokumentowania przychodów i rozchodów gotówki w kasie i ujęcia ich w raporcie kasowym,
4. ustalenie, czy kasjer potwierdził na piśmie przyjęcie odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
5. prawidłowość zabezpieczenia środków pieniężnych w drodze z banku do kasy i z kasy do banku,
6. prawidłowość zabezpieczenia pomieszczenia kasowego oraz przechowywania gotówki.

Z inwentaryzacji kasy sporządza się protokół, który powinien zawierać m.in. informacje o rzeczywistym stanie środków pieniężnych w kasie, a także o ich stanie wynikającym z ostatnio sporządzonego raportu kasowego, określenie ewentualnej różnicy inwentaryzacyjnej; może zawierać także uwagi zespołu spisowego dotyczące ochrony środków pieniężnych, ich zabezpieczenia.

Poniżej zamieszczony został przykład protokołu z inwentaryzacji kasy. Wzór protokołu powinien być elementem instrukcji inwentaryzacyjnej przyjętej w jednostce gospodarczej.

Jedna myśl na temat “Na czym polega spis z natury środków pieniężnych”

  1. Ani z ustawy o rachunkowści ani z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8.04.2009 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nie wynika koniecznosc posiadania zakresu obowiązków potwierdzonego przez notariusza.
    Powinna mieć Pani albo zaświadczenie od pracodawcy albo potwierdzony przez pracodawcę zakres obowiązków. Może zakres obowiązków wynikac z zapisów umowy o pracę

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *