Obowiązki publikacyjne spółki partnerskiej

Sprawozdanie finansowe takiej spółki powinno być sporządzone w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego a następnie w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego zatwierdzone przez wspólników.
Spółka partnerska podlega wpisowi do KRS a więc ciąży na niej obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do rejestru sadowego zgodnie z art. 69 ust 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm)

  • rocznego sprawozdania finansowego,
  • opinii biegłego rewidenta, jeżeli podlegało ono badaniu,
  • odpisu uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty,

Kierownik powinien złożyć te dokumenty w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Nie ma natomiast obowiązku złożenia sprawozdania z działalności, ponieważ spółka partnerska zgodnie z art. 49 ust 1 go nie sporządza.

To ile elementów w ramach rocznego sprawozdania finansowego należy złożyć zależy od tego czy sprawozdanie spółki partnerskiej podlegało badaniu za 2009r.
Jeśli w sprawozdaniu za 2008r. spełnione zostały co najmniej dwa z następujących warunków:

  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
  • suma aktywów bilansu na koniec 2008 r. stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej: 2.500.000 euro, czyli 10.431.000 zł,
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za 2008 r. stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej: 5.000.000 euro, czyli 20.862.000 zł.

Wtedy należy do rejestru złożyć wszystkie 5 elementów sprawozdania ( bilans, rachunek zysków i strat, dwuczęściową informację dodatkową, rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym)

Jeśli natomiast nie wystąpił obowiązek poddania sprawozdania za 2009 r. badaniu przez biegłego to należy złożyć bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkowe obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Przepisy regulujące ww. kwestie:
Art. 45 ust 2 i 3, art. 49 ust1, art. 69 ust 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm)

Jedna myśl na temat “Obowiązki publikacyjne spółki partnerskiej”

  1. Powyższa transakcja rzeczywiście powinna zostać rozliczona w styczniu 2011 r. Jeżeli chodzi o VAT dokument SAD umożliwi odliczenie podatku w dacie jego otrzymania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *