Rejestracja spółki akcyjnej

Celem założenia spółki akcyjnej należy zawrzeć akt założycielski w formie aktu notarialnego, pokryć kapitał zakładowy, powołać organy zarządu spółki i rady nadzorczej, a następnie dokonać wpisu do właściwego rejestru sądowego. Zgodnie z treścią art. 302 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 wraz z późn. zm.) kapitał zakładowy spółki akcyjnej dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej i powinien wynosić co najmniej 100 000 złotych. Wartość nominalna akcji nie może być niższa niż 1 grosz.

Dla rejestracji spółki akcyjnej w rejestrze sądowym, właściwym ze względu na siedzibę spółki należy złożyć formularze W4, WG, WK, WM. Dodatkowo należy dołączyć następujące dokumenty:

– statut spółki akcyjnej w formie aktu notarialnego (2 egz.),
– dokument potwierdzający prawo do lokalu, w którym mieści się siedziba spółki (1 egz.),
– akty notarialne o zawiązaniu spółki i objęciu akcji,
– oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wymagane statutem wpłaty na akcje oraz wkłady niepieniężne zostały dokonane zgodnie z prawem,
– potwierdzony przez bank lub firmę inwestycyjną dowód wpłaty na akcje, dokonanej na rachunek spółki w organizacji; w przypadku gdy statut przewiduje pokrycie kapitału zakładowego wkładami niepieniężnymi po dokonaniu rejestracji, należy dołączyć oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wniesienie tych wkładów do spółki jest zapewnione zgodnie z postanowieniami statutu przed upływem terminu określonego w art. 309 § 3, (Akcje obejmowane za wkłady niepieniężne powinny być pokryte w całości nie później niż przed upływem roku po zarejestrowaniu spółki. Akcje obejmowane za wkłady pieniężne powinny być opłacone przed zarejestrowaniem spółki co najmniej w jednej czwartej ich wartości nominalnej.),
– dokument stwierdzający ustanowienie organów spółki z wyszczególnieniem ich składu osobowego,
– zezwolenie lub dowód zatwierdzenia statutu przez właściwy organ władzy publicznej, jeżeli są one wymagane do powstania spółki,
– złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów członków zarządu.

Ponadto, składając wniosek do KRS o rejestrację należy dołączyć dodatkowe formularze:

– zgłoszenie do urzędu statystycznego (RG-1, RG-D)
– zgłoszenie do urzędu skarbowego o nadanie nr NIP (NIP-2),
– zgłoszenie do ZUS (ZUS-ZPA lub ZUS-ZFA bądź oświadczenie członków zarządu, że spółka nie podlega obowiązkowi zgłoszenia płatnika składek).

Opłata sądowa za rejestrację spółki oraz ogłoszenie za Monitor Sądowy i Gospodarczy wynosi 600 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *