Spółki komandytowe powstałe z przekształcenia

Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydał korzystną dla podatników opinię zabezpieczającą. Ustalono, że przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową nie narusza klauzuli o unikaniu opodatkowania.

Stan faktyczny

Wnioskodawcy, byli dotychczas wspólnikami spółki jawnej (spółka z o.o. i osoba fizyczna), którzy planowali pod koniec 2022 roku zmienić formę prawną dla prowadzonej przez nich działalności gospodarczej- przekształcić spółkę jawną w trybie art. 551 § 1 i nast. KSH w spółkę komandytową. W przekształconej spółce komandytowej komplementariuszem miałaby być osoba fizyczna (99,9988% udziału w zyskach), a komandytariuszem miałaby być spółka z o.o. (0,0012% udziału w zyskach). Jednocześnie ogół praw i obowiązków komandytariusza miałby zostać podzielony między najbardziej zasłużonych pracowników dla spółki i jej kontraktorów, w ramach tzw. programu menedżerskiego.

Motywacje przekształcenia deklarowane przez wnioskodawców

Wnioskodawca deklarował, że głównym celem dla dokonania wspomnianego przekształcenia jest wdrożenie tzw. programu menedżerskiego, który miałby zastąpić obecny stosowany system premiowy funkcjonujący w spółce. Zdaniem wnioskodawcy, implementacja tego programu miałaby istotny wpływ m.in. na jego rozwój oraz stymulowałaby generowany zysk.

Ocena motywacji wnioskodawcy przez Szefa KAS

Szef KAS nie zgodził się z wnioskodawcą, co do tego, że wdrożenie programu menedżerskiego poprawi realizacje celów biznesowych spółki. Zdaniem Szefa KAS: „w związku z tym, że Strona nie posiada skonkretyzowanych i szczegółowych założeń programu menedżerskiego, nie ustaliła wysokości udziału nowych komandytariuszy w zyskach spółki komandytowej oraz nie sporządziła szczegółowych prognoz indywidualnych wysokości wynagrodzenia nowych komandytariuszy oraz sposobu określania jego wysokości, nie można stwierdzić, że nowy plan menedżerski będzie w rzeczywistości lepiej realizował cele Spółki niż obecnie istniejący system premiowy.”

Ostateczne stanowisko Szefa KAS

Szef KAS uznał że w oparciu o przedstawiony opis planowanej Czynności nie można zidentyfikować ustawowej przesłanki sztucznego sposobu działania w stosunku do przedstawionej Czynności.”

Konkluzja

Powyższa opinia zabezpieczająca stanowi korzystne dla podatników rozstrzygnięcie. Pomimo dostrzeżenia motywacji podatkowej wnioskodawców, Szef KAS trafnie podniósł, że przekształcenie wpisuje się w konstytucyjną zasadę wolności działalności gospodarczej, które nie stanowiło działania niezgodnego z klauzulą o unikaniu opodatkowania. To rozstrzygnięcie niewątpliwie wlewa dużo optymizmu w serca podatników i pozwala sądzić, że również w odrębnych opiniach zabezpieczających będzie można liczyć na analogiczny rezultat.

Autorzy:
Aneta Drosik – Manager, Radca Prawny, ADN Doradztwo Podatkowe
Dominik Szlęzak – Praktykant, ADN Doradztwo Podatkowe


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ 517 263 211 biuro@adnpodatki.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *