Procedury badania zapasów – część 1

– zakupu materiałów i towarów;
– rozchodu materiałów do produkcji;
– produkcji;
– rozchodu zapasów do sprzedaży.

Należy sprawdzić poprawność i skuteczność działania systemu księgowości i kontroli wewnętrznej (w tym obiegu dokumentów) tzn. należy uzyskać odpowiedź na pytanie czy system zapewnia kompletne i zgodne z wymagającymi zastosowania zasadami rachunkowości ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń i operacji gospodarczych związanych z zapasami oraz ich właściwe udokumentowanie, a także czy dane są odpowiednio sprawdzane, przetwarzane, gromadzone i przechowywane.

Na podstawie oceny systemu księgowości i kontroli wewnętrznej należy odpowiednio dobrać rodzaj, zakres i terminy przeprowadzenia badań wiarygodności. Jeżeli system kontroli wewnętrznej można uznać za godny zaufania uzasadnione jest ograniczenie liczby niektórych badań wiarygodności.

Badania wiarygodności w zakresie zapasów mogą polegać na:

  • przeglądach analitycznych, które polegają na ocenie związków liczbowych i trendów;
  • szczegółowych badaniach poszczególnych jednostkowych sald lub grup operacji gospodarczych.
Jednym z ważniejszych badań wiarygodności zapasów jest udział w ich inwentaryzacji. Zgodnie z pkt 42 Krajowego standardu rewizji finansowej nr 1 „Jeżeli zapasy… stanowią znaczący składnik aktywów wykazanych w badanym sprawozdaniu finansowym, to biegły rewident powinien zebrać stosowne dowody badania dotyczące ich istnienia, kompletności i przydatności drogą udziału w charakterze obserwatora w spisie z natury, oceniającego i sprawdzającego wyrywkowo poprawność przeprowadzonych czynności inwentaryzacyjnych, a zwłaszcza ustalenia ilości, gospodarczej przydatności i ewentualnie wartości spisywanych zapasów.”

Informacje wynikające z przeprowadzonych badań wiarygodności i zgodności w zakresie zapasów będą podstawą do oceny jakości i prawidłowości tej pozycji sprawozdania finansowego.

zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *