Zasady opodatkowania i oskładkowania świadczeń związanych z podnoszeniem kwalifikacji przez pracowników, część 2

Przypomnijmy, iż art. 1032 § 1 i 2 K.p. stanowi, iż urlopu szkoleniowego pracodawca, który wystąpił z inicjatywą lub wyraził zgodę na podnoszenie kwalifikacji, jest zobowiązany udzielać w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy i przysługuje on w wymiarze:

1) 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych,
2) 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego,
3) 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
4) 21 dni w ostatnim roku studiów – na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Natomiast pracownikowi zdobywającemu lub uzupełniającemu wiedzę i umiejętności na zasadach innych, niż określone w art. 1031-1035 K.p., a więc pracownikowi dokształcającemu się we własnym zakresie (bez inicjatywy lub zgody pracodawcy), mogą być przyznane:

1) zwolnienie z całości lub części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia,
2) urlop bezpłatny

– w wymiarze ustalonym w porozumieniu zawieranym pomiędzy pracodawcą i pracownikiem.

Wynagrodzenie to nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania i jest podstawą do naliczenia składek ZUS na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  (Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.) i par.  2 ust. 1 pkt 29  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. nr 161, poz. 1106 ze zm.)

Wynagrodzenie za czas nieobecności będzie ujmowane w księgach rachunkowych na zasadach ogólnych (na podstawie listy płac), zapisem:

1)    kwota wynagrodzenia
a)     wynagrodzenie brutto

  • Wn Wynagrodzenia lub konto zespołu 5
  • Ma Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

b)    składki ZUS obciążające pracownika i zaliczka na podatek dochodowy

  • Wn Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
  • Ma Rozrachunki publicznoprawne

c)    składki ZUS finansowane przez pracodawcę

  • Wn Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia lub konto zespołu 5
  • Ma Rozrachunki publicznoprawne

Podstawa prawna:
art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  (Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.)
par.  2 ust. 1 pkt 29  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. nr 161, poz. 1106 ze zm.)
art. 1031-1036 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.)

zobacz również:

Jedna myśl na temat “Zasady opodatkowania i oskładkowania świadczeń związanych z podnoszeniem kwalifikacji przez pracowników, część 2”

  1. Interpretacje DIS wskazują iż refaktura powinna być wystawiona z wykorzystaniem takiej stawki jaka obowiązuje do usługi najmu… czyli jesli najem jest na 23% to refaktura odprowadzania ścieków – też na 23%

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *