Rozliczenie eksportu pośredniego na gruncie podatku VAT

Sprzedaż towarów wywiezionych przez nabywcę poza terytorium Wspólnoty stanowi eksport pośredni towaru, który po spełnieniu pewnych wymogów podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki w wysokości 0%.

W celu prawidłowego określenia sposobu opodatkowania analizowanej transakcji konieczne jest ustalenie charakteru prawnego przedmiotowej czynności prawnej. Niewątpliwie powyższa transakcja stanowi eksport towarów, określany w praktyce mianem eksportu pośredniego. Definicja eksportu pośredniego znajduje się w art. 2 pkt 8 lit b ustawy o podatku od towarów i usług (zwanej dalej ustawą o VAT), zgodnie z którym na równi z eksportem towarów traktowany jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ustawy o VAT, jeżeli wywóz jest dokonany przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz.

Jak zatem wynika z przywołanej regulacji, warunkiem uznania określonej transakcji jako eksport towarów jest:

– potwierdzenie przez urząd celny określony w przepisach celnych wywozu towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty,
– wywóz towarów w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-4 ustawy o VAT (odpłatna dostawa towarów),
– wywóz towarów zrealizowany przez ściśle określone podmioty, tj. przez dostawcę lub na jego rzecz (eksport bezpośredni) lub przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju (Polski) lub na jego rzecz (eksport pośredni).

W opisywanym stanie faktycznym wywóz został zrealizowany przez nabywcę towarów. Równocześnie wywóz nastąpił w wyniku wykonania czynności, o której mowa w art. 7 ustawy o VAT, czyli m.in. w wyniku odpłatnej dostawy towarów.  Tym samym zostały spełnione wszystkie warunki, aby rozliczyć przedmiotową transakcję jako eksport towarów.

Należy również wskazać, iż w myśl art. 41 ust. 11 ustawy o VAT, Czytelnik będzie uprawniony do zastosowania stawki 0% w eksporcie pośrednim, jeżeli przed złożeniem deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym dokonał dostawy towarów, posiada kopię dokumentu, w którym urząd celny określony w przepisach celnych potwierdził wywóz tych towarów poza terytorium Wspólnoty. Jeżeli wspomniany warunek nie zostanie spełniony, podatnik nie wykazuje tej dostawy  za dany okres rozliczeniowy, lecz w okresie następnym, stosując stawkę podatku 0%, pod warunkiem otrzymania dokumentu celnego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten następny okres. W przypadku nieotrzymania tego dokumentu w terminie określonym w zdaniu poprzednim mają zastosowanie stawki właściwe dla dostawy tego towaru na terytorium kraju. Dodatkowo warunkiem koniecznym jest w przypadku eksportu pośredniego, aby z dokumentu celnego wynikała tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *