Koszty odroczonej zapłaty w kosztach wytworzenia lub cenach nabycia

Z taką sytuacją będziemy mieć do czynienia, jeśli na przykład różnica pomiędzy ceną zakupu obowiązującą przy normalnych terminach płatności a kwotą zapłaconą jest znaczna i nie wynika z typowych warunków dostaw jakie są stosowane na rynku i dotychczas przez ta jednostkę. W takiej sytuacji ta różnica powinna zostać ujmowana jako koszt odsetek w trakcie okresu finansowania.

Przykład
Spółka Alfa dokonuje zakupów swoich towarów od dostawców. Zwykle udzielany jest jej kredyt kupiecki na okres od 30 do 70 dni. Obecnie dokonała zakupu od nowego dostawcy, który odroczył termin zapłaty aż o 180 dni. Tak długi termin zapłaty nie jest także typowy dla dostaw w tej branży. Ze względu na tak długi termin płatności cena jest o 3% wyższa niż w przypadku dostaw z terminem płatności 30-dniowym.
Spółka Alfa powinna zatem uwzględnić tę różnicę  jako element finansowania i będzie on oczywiście elementem ceny nabycia towarów.

Przykład 2
Spółka Omega nabyła towary za cenę 120.000zł. W warunkach umowy jest wskazane, iż w przypadku zapłaty w ciągu 10 dni spółka otrzyma 2.000zł skonta, a w przypadku zapłaty w ciągu 30 dni 1000 zł skonta. Spółka standardowo dokonuje zapłaty przed upływem 30 dnia od dnia dostawy. Zatem powinna wartość zakupionych towarów pomniejszyć o kwotę 1000zł.

Przykład 3
Założenia są identyczne jak w przykładzie poprzednim, ale pracownicy spółki nie mają wystarczającej pewności czy zapłata za zakupione Towary będzie dokonana w ciągu 30 dni od dnia zapłaty. W związku z tym spółka powinna ująć towary w cenie nabycia wynoszącej 120.000zł.
Jeśli spółka dokonując zapłaty w ciągu 30 uzyskałaby prawo do skonta, to wtedy należy skorygować wartość zakupionych towarów. Jeśli towary te są jeszcze niesprzedane, korekcie będzie podlegała wartość zapasów. Natomiast w przypadku dokonania już sprzedaży tych towarów, skorygować należy wartość kosztów z tytułu sprzedaży czyli koszt sprzedanych towarów.

Prawidłowe ujęcie kosztów związanych z finansowaniem dostaw towarów jest niezwykle trudne i powinno być dokładnie sprecyzowane w obowiązującej w jednostce polityce rachunkowości

Podstawa prawna
MSR 2 par 18.

Jedna myśl na temat “Koszty odroczonej zapłaty w kosztach wytworzenia lub cenach nabycia”

  1. Zgodnie art.120 ustawy o VAT dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków podlega opodatkowaniu według specjalnej procedury VAT marża. W świetle tejże regulacji prawnej monety złote, srebrne itp są uznawane za przedmioty kolekcjonerskie objęte tą procedurą. Należy równocześnie dodać, iż podstawą opodatkowania podatkiem VAT jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *