0% VAT w transporcie nie dla każdego

W ustępie 3 przywołanego przepisu znajduje się definicja usług transportu międzynarodowego wyrażonego w pkt 23. Zatem przez usługi transportu międzynarodowego rozumie się:

1) przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów:

a) z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej,
b) z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju,
c) z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt),
d) z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej lub z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju;

2) przewóz lub inny sposób przemieszczania osób środkami transportu morskiego, lotniczego i kolejowego

a) z miejsca wyjazdu na terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju,
b) z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu na terytorium kraju,
c) z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt);

3) usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej, związane z usługami, o których mowa w pkt 1 i 2.

Wskazany punkt 1 ust. 3 art. 83 wskazuje warunki, jakie powinny być spełnione, aby móc zastosować stawkę 0% podatku VAT w przypadku transportu towarów.  Reasumując zatem, należy skonstatować, iż stawka 0% jest właściwa  dla takich usług przewozu towarów, które rozpoczynają się lub kończą poza terytorium Unii Europejskiej, a których trasa przebiega na pewnym odcinku na terytorium Polski, względnie zaczynają się lub kończą na terytorium Polski.

Kwestie związane z opodatkowaniem podatkiem VAT transportu międzynarodowego przewozu lub innego sposobu przemieszczania osób zostały określone w punkcie 2 powyższego przepisu.
Zasadniczo, aby przewóz lub przemieszczenie osób uznać za usługę transportu międzynarodowego, i tym samym, mieć prawo do zastosowania stawki VAT w wysokości 0%, koniecznym jest, aby transport ten odbywał się drogą morską, lotniczą lub kolejową, co podkreśla również doktryna: „ustawodawca wprowadził innego rodzaju ograniczenie odnoszące się do międzynarodowego przewozu osób. Otóż na podstawie omawianej regulacji, usługami transportu międzynarodowego są tylko przypadki, gdy usługi przewozu osób wykonywane są środkami transportu morskiego, lotniczego i kolejowego. Nie są więc usługami transportu międzynarodowego usługi polegające na przewozie osób środkami transportu drogowego (zob. VAT. Komentarz, Tomasz Michalik, wyd. 8, Warszawa, 2012, CH.BECK, str. 580, Nb 19).
Ustęp 5 art. 83 VATu wskazuje ponadto, jakie dokumenty stanowią dowód świadczenia usług transportu międzynarodowego. Punkt 4 przywołanego przepisu odnosi się do transportu osób i stanowi, iż takimi dokumentami mogą być międzynarodowy bilet lotniczy, promowy, okrętowy lub kolejowy, wystawiony przez przewoźnika na określoną trasę przewozu dla konkretnego pasażera. W powyższych regulacjach brak zatem biletu autobusowego, autokarowego, samochodowego czy innego zrównanego z nimi w transporcie drogowym.
Reasumując, zastosowanie preferencyjnej stawki podatku VAT przez podmioty świadczące usługi transportowe jest możliwe tylko przy spełnieniu odpowiednich warunków w zakresie miejsca rozpoczęcia i zakończenia transportu oraz środka komunikacji, za pomocą którego ów transport się odbywa.
Warto wspomnieć również, iż wg najnowszych projektów Ministerstwa Finansów, nowelizacja Ustawy o VAT nie przewiduje wprowadzenia zmian w powyższych regulacjach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *