Jakie zmiany przyjęła Komisja Europejska w standardach?

Zmiana ta precyzuje, w jaki sposób należy ujmować określone prawa poboru w sytuacji, gdy emitowane instrumenty finansowe są denominowane w walucie innej niż waluta funkcjonalna emitenta. Zastosowanie tej zmiany będzie do rocznych okresów obrotowych rozpoczynających się dnia 1 lutego 2010 r. i później.

MSR 39 i KIMSF 9
Zmiany zostały przyjęte rozporządzeniem nr 1171/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. i są przyjęciem zmian, które przyjęła Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w dniu 12 marca 2009 r. Obowiązek zastosowania tych nowych regulacji będzie  w odniesieniu do rocznych okresów kończących się 30 czerwca 2009 r. i później. Zmiany służą wyjaśnieniu traktowania pochodnych instrumentów finansowych wbudowanych w inne umowy w sytuacji, gdy hybrydowy składnik aktywów finansowych zostaje przekwalifikowany z kategorii aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy.

MSSF 4  i MSSF 7
Rozporządzeniem Komisji z dnia 27 listopada 2009 r. przyjęto zmiany opublikowane przez IASB w dniu 5 marca 2009 r. Mają one  na celu podniesienie wymogów w zakresie ujawniania informacji dotyczących wycen wartości godziwej oraz ryzyka płynności związanego z instrumentami finansowymi.  Ważne jest że te zmiany należy zastosować już w odniesieniu do rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 r. lub później. W pierwszym roku stosowania nie ma konieczności  przedstawiania danych porównywalnych w ramach ujawnień wymaganych przez te zmiany.

MSSF 1

W dniu 27 listopada 2008 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) opublikowała Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy. Ten standard został przyjęty prze Komisję Europejską rozporządzeniem nr 1136/2009 z dnia 25 listopada 2009 r.  Przekształcony MSSF 1 zastąpił dotychczasowy MSSF 1 w celu uproszczenia stosowania tego standardu i ułatwienia jego zmian w przyszłości. Merytorycznie nie wprowadzono tu istotnych zmian a jedynie uporządkowano zapisy.

Jedna myśl na temat “Jakie zmiany przyjęła Komisja Europejska w standardach?”

  1. Proszę pamiętać, iż przyjmując zasady gospodarki kasowej należy uwzględnić rozwiazania:
    • ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm)
    • NOWEGO Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.09.2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z 2010 r. nr 166, poz. 1128)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *