Dostawy w magazynach konsygnacyjnych – wybrane problemy

Dostawy w magazynach konsygnacyjnych a ustawa o VAT

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu podatników, dokonując ostatniej nowelizacji ustawy o VAT wprowadzono z dniem 1.12.2008 r. procedurę magazynu konsygnacyjnego. Wcześniej kwestia opodatkowania przedmiotowych dostaw była sporna, a organy często dokonywały odmiennych interpretacji.

Sama Dyrektywa 2006/112 nie reguluje dostaw towarów dokonywanych w ramach magazynu konsygnacyjnego. Wiele państw Unii wprowadziło takie regulacje, niektóre z państw unijnych stosują podobne mechanizmy bazując na samej koncepcji „przeniesienia prawa do rozporządzenia towarami jak właściciel”.

Istotę uproszczenia obrazuje następujący przykład:

Spółka X GmbH z siedzibą w Niemczech, zarejestrowana na VAT w Niemczech ma zamiar składować towary w magazynie znajdującym się na terytorium Polski na terenie firmy swego polskiego odbiorcy. Przemieszczając swoje własne towary z terytorium Niemiec na terytorium RP do polskiego magazynu X GmbH dokonuje z punktu widzenia polskiego VAT czynności zrównanej z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów [WNT]. Dodatkowo w momencie poboru towarów z magazynu przez polskiego kontrahenta ma miejsce krajowa dostawa towarów. W efekcie jednak zastosowania uproszczenia wszelkie obowiązki związane z przemieszczeniem towarów i ich odsprzedażą w Polsce zostaną przerzucone na polskiego nabywcę, pod warunkiem zachowania określonych wymogów formalnych. W konsekwencji to polski nabywca rozpoznaje WNT na terytorium RP.
Samo wprowadzenie regulacji dotyczących dostaw w oparciu o magazyn konsygnacyjny należy ocenić pozytywnie. Niestety jednak regulacja zawiera także pewne mankamenty.

Nie dla działalności handlowej…

Najpoważniejszym z nich jest wprowadzenie regulacji polegającej na tym, że podatnik który pobiera towary z magazynu może przeznaczyć je wyłącznie do działalności produkcyjnej lub usługowej z wyłączeniem handlowej. Taka regulacja ma, zdaniem Ministerstwa Finansów, zapewnić „lepszą szczelność systemu”. Argumentacja ta jest zupełnie nieprzekonywująca. Należy wyraźnie podkreślić, iż wyłączenie z zakresu przedmiotowego projektu działalności handlowej oznacza w praktyce znaczne ograniczenie zakresu zastosowania procedury magazynu konsygnacyjnego. W konsekwencji jeden z podstawowych celów jakim było umożliwienie działania międzynarodowych centrów dystrybucyjnych w Polsce może nie zostać osiągnięty.

…dane pozwalające na identyfikację towarów 

Pewne niejasności odnośnie wymogów stawianych ewidencji towarów wprowadzanych do magazynu budzi konieczność zawarcia danych pozwalających na identyfikację towarów. Odnośnie wymogu przechowywania danych pozwalających na identyfikację towarów, należy dojść do wniosku, że szczegółowy zakres tych danych powinien być uzależniony od rodzaju towarów oraz nie powinien wykraczać poza wymogi prowadzenia rzetelnej gospodarki magazynowej. Dlatego też należałoby dopuścić, przynajmniej wobec towarów oznaczonych tylko co do gatunku (czyli każdy towar nie jest indywidualnie oznaczony i zidentyfikowany) możliwość przyjęcia pewnych założeń metodologicznych dotyczących gospodarki magazynowej np. metody zakładającej, że w pierwszej kolejności pobierane są towary najwcześniej wprowadzone do magazynu (tzw. metoda FIFO).

prowadzący magazyn oraz „odpowiednie” stosowanie art. 109 ust. 3 ustawy o VAT

Zupełnie niezrozumiałe jest wprowadzenie do ustawy obowiązku odpowiedniego stasowania art. 109 ust. 3 ustawy o VAT określającego wymogi w zakresie prowadzenia ewidencji VAT dla potrzeb prawidłowego określenia podstawy opodatkowania (art. 12a ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT). Jeśli w wyniku uproszczenia, pobranie towarów z magazynu stanowi WNT u prowadzącego magazyn, to regulacja art. 109 ust 3 ustawy o VAT znajduje do prowadzącego magazyn zastosowanie wprost, a nie jak chce ustawodawca odpowiednio. W tym aspekcie wymóg odpowiedniego stosowania art. 109 ust. 3 ustawy o VAT jest całkowicie zbędny.

Jedna myśl na temat “Dostawy w magazynach konsygnacyjnych – wybrane problemy”

  1. W tej chwili nie wiem komu mam wierzyć, ponieważ byłam na szkoleniu i otrzymałam inną odpowiedź, jeśli chodzi o obowiązek w Vat, Redakcja Portalu podaje (oczywiście pomijamy kwestię zapłaty wcześniej faktury) miesiąc czerwiec ,na szkoleniu prowadzący podaje miesiąc lipiec, podkreślając datę podpisania protokołu, która jest w tym momencie decydująca o powstaniu obowiązku w podatku VAT.
    Więc co mi po takim szkoleniu i Państwa odpowiedzi, jak dalej sama muszę podjąć decyzję, ponieważ są rozbieżności w odpowiedziach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *